Master Degree

วิกฤต! จำนวนนิสิต ม.บูรพา ลดฮวบตลอด 7 ปี ส่อเค้ายุบรวมหลายคณะ/สาขา


          รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาในช่วง 7 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2554- 2560) พบว่ามีหลักสูตรที่เปิดรับนิสิตของมหาวิทยาลัยจำนวน 262 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 138 หลักสูตรปริญญาโท 81 หลักสูตร และปริญญาเอก 43 หลักสูตร ซึ่งจำนวนรับนิสิตรวมทุกหลักสูตรจำนวน 91,790 คน

 

     ปีการศึกษา     
 

     หลักสูตรปริญญาตรี      
 

     หลักสูตรปริญญาโท     
 

     หลักสูตรปริญญาเอก     
 

2554
 

11,724
 

2,576
 

337
 

2555
 

12,453
 

3,026
 

322
 

2556
 

11,704
 

2,738
 

314
 

2557
 

12,515
 

2,592
 

269
 

2558
 

10,075
 

1,968
 

269
 

2559
 

10,861
 

948
 

88
 

2560
 

6,687
 

251
 

45
 

 

          รศ.ดร.อานนท์ กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำนวนการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกซึ่งจำนวนนิสิตเริ่มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ขณะที่หลักสูตรปริญญาตรีก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นทางสภามหาวิทยาลัยฯ  จึงได้ตั้งคณะทำงาน ซึ่งมีรศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย กรรมการปฎิบัติหน้าที่ฯ เป็นประธาน เพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวดูว่ามีหลักสูตรไหนที่มีความซ้ำซ้อน และต้องควบรวมหรือปิดหลักสูตรหรือไม่ รวมถึงจำเป็นต้องยุบยรวมคณะหรือวิทยาลัยด้วยหรือเปล่า เนื่องจากจำนวนนิสิตที่ลดลงส่งจึงผลกระทบให้ทางคณะไม่มีเงินมาใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้อาจารย์ภายในคณะ จนต้องขอหยิบยืมรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ มาใช้จ่าย ซึ่งถ้าปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นต่อไปโดยไม่ได้รับการแก้ไข อาจจะไม่เป็นผลดีต่มหาวิทยาลัยฯ ได้ในอนาคต

 


ข้อมูลจาก : dailynews
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA Smart Managers บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตทัดเทียมกับนานาประเทศ ...

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาสุขภาพความงามและสปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันการแพทย์แผนไทย ...

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในระดับปริญญา ...