Master Degree

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD) คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของรัฐศาสตร์ที่เป็นการศึกษาความรู้ในหลายศาสตร์ด้วยกัน ...

หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับผู้บริหาร ...

หลักสูตรการบูรณาการด้านสื่อและกลยุทธ์ของสินค้า-บริการ (MAPS) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรที่จะช่วยกระตุ้นวิธีคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ...