หน้าแรก เรียนกีฬา คณะสาขา

สาขา "วิทยาศาสตร์การกีฬา" เรียนอะไรบ้าง?

วันที่เวลาโพส 09 กุมภาพันธ์ 60 15:22 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

บทความนี้เราจะมาแนะนำให้น้องๆ ที่มีใจรักด้านการออกกำลังกายและกีฬา สนใจอยากเรียนในสาขา “วิทยาศาสตร์การกีฬา” ให้มีข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสำหรับในอนาคตได้ และถ้าหากน้องๆ คนไหนตัดสินใจเข้ามาเรียนในสาขานี้ แน่นอนว่าหลักสูตรการเรียนของแต่ละสถาบันก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง แต่วิชาพื้นฐานและวิชาหลักใหญ่ๆ ก็จะคล้ายคลึงกัน ส่วนจะมีวิชาอะไรบ้างนั้น ก็ตามมาดูกันได้เลย


1. กายวิภาคศาสตร์ คือ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย ที่ประกอบขึ้นเป็นรูปร่างสัดส่วนของร่างกายนักกีฬาแต่ละคน ได้แก่ กระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ หัวใจ ปอด หลอดเลือด เม็ดเลือดแดง เซลล์ประสาท เป็นต้น

2. สรีรวิทยา คือ ความรู้เกี่ยวกับการทำงานหรือการทำหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆ ของร่างกายซึ่งสามารถกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นได้ ด้วยระบบการฝึกที่ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทกีฬาและนักกีฬาแต่ละบุคคล

3. ชีวกลศาสตร์ คือ การทำงานของกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น และข้อต่อ  การใช้แรงในการเคลื่อนไหวหรือปฏิบัติทักษะอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละชนิดหรือประเภทกีฬา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านเทคนิคทักษะกีฬาแต่ละบุคคลได้อย่างกลมกลืนกับระดับความสามารถที่เป็นจริงของนักกีฬา

4. ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา คือ หลักการกำหนดรูปแบบวิธีการฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจาก อายุ เพศ วัย ประสบการณ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งระบบพลังงานสมรรถภาพทางกาย ประเภทกีฬา เพื่อนำไปสู่การวางแผนการฝึกซ้อมในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

5. โภชนาการทางการกีฬา คือ ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของอาหารแต่ละชนิด และรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง ได้สัดส่วน และคุณภาพในแต่ละช่วงของการฝึกซ้อมและแข่งขันซึ่งจะมีผลต่อการใช้พลังงานของนักกีฬาแค่ละคน

6. จิตวิทยาการกีฬา คือ ศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดการควบคุมทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกีฬารวมถึงการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ของการฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างถูกต้อง มีผลดีต่อการแสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถของนักกีฬาได้อย่างสอดคล้อง สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

7. เวชศาสตร์การกีฬา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟู สภาพร่างกายให้กับนักกีฬาทั้งในสภาวะปกติและในระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อช่วยเสริมให้สมรรถภาพทางกายอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะใช้งานได้ดีที่สุด

8. เทคโนโลยีทางการกีฬา คือ ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาส่งเสริมตลอดจนการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องให้กับนักกีฬาเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬา

UploadImage

ขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบจาก : 
1) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ
2) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3) วิทยาศาสตร์กีฬา เรียนอะไร ทำงานอะไร


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด