หน้าแรก เรียนกีฬา อาชีพในอนาคต

Great Coach! นี่คือ 7 คุณลักษณะของผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยมตลอดกาล

วันที่เวลาโพส 10 กุมภาพันธ์ 60 14:33 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆ และการจะเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี นำพาให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในอาชีพหรือการแข่งขันได้นั้น ก็ต้องใช้ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และองค์ประกอบแวดล้อมอีกหลายอย่างเช่นกัน กรมพลศึกษา ได้เสนอแนะลักษณะและบทบาทของการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี ไว้ดังนี้

UploadImage
1. มีความเคารพ เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี และคุณค่าของนักกีฬาทุกคนในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

2. รักษามาตรฐานแห่งศีลธรรม ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กฎกติกาของการกีฬาและการแข่งขันอย่างยุติธรรมและส่งเสริมให้นักกีฬาปฏิบัติเช่นเดียวกัน

3. มีความมุ่งมั่นในการฝึกสอน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ จัดแผนการฝึกที่ดีและหาทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามความจำเป็นและเป้าหมายของนักกีฬา 

4. จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย รู้จักวิธีในการจัดการต่อความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้การฝึกซ้อมหรือแข่งขันมีความปลอดภัย 

5. ปกป้องนักกีฬาจากการทารุณกรรมส่วนตัวทุกรูปแบบ ปกป้องและระวังการทารุณกรรมทุกรูปแบบต่อนักกีฬาจากสิ่งแวดล้อม ในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตน

6. ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ  เช่น ใช้ภาษาที่สุภาพ มีมารยาท มีการเตรียมความพร้อมในการสอน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นที่ ซื่อสัตย์ และเคารพต่อในเพื่อนร่วมอาชีพ

7. เป็นแบบอย่างที่ดี มีลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดีคุณธรรม และเคารพต่อวิชาชีพตนเองตระหนักว่าตนมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม

UploadImage
ขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ