หน้าแรก เรียนกีฬา อาชีพในอนาคต

ผู้ฝึกสอนกีฬา (Coach) อาชีพเบื้องหน้าที่คอยหนุนหลังนักกีฬา

วันที่เวลาโพส 10 กุมภาพันธ์ 60 14:57 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

ผู้ฝึกสอนกีฬา หรือ Coach หมายถึง ผู้ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลใช้ความรู้และทักษะที่เขามีอยู่แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ฝึกสอนจะไม่ได้ทำหน้าที่สอนหรือฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ใหม่ ผู้ฝึกสอนจะมองหาสิ่งจุดเด่นข้อดีของนักกีฬาซึ่งเขามีอยู่แล้ว และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงทักษะของตัวเอง

UploadImage

การฝึกสอนหรือการโค้ช (Coaching) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการที่จะนำทีมบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทั้งโค้ชและนักกีฬาจะต้องเรียนรู้ที่จะสัมพันธ์กัน เป็นทั้งผู้ให้-ผู้รับ รู้บทบาทและหน้าที่ที่จะประสานสัมพันธ์กัน ในปัจจุบัน โค้ช มีบทบาทหน้าที่หลายอย่าง ตั้งแต่การเป็นผู้ฝึกสอน (Instructor) ผู้ประเมิน (Assessor) ผู้ให้คำปรึกษา (Mentor) ผู้ให้ความสะดวกสบาย (Facilitation) ผู้สาธิต (Demonstrator) ผู้สนับสนุน (Supporter) ผู้สร้างแรงจูงใจ (Motivator) ผู้จัดการ (Organizer) ผู้วางแผน (Planner) ซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัด โอกาส และสถานการณ์ต่างๆ

และในทุกวงการกีฬา เราจะเห็นว่าโค้ช แม้จะไม่ได้เป็นบุคคลที่เล่นกีฬาเก่งกว่านักกีฬา แต่เป็นอาชีพที่นักกีฬาทุกระดับต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬามืออาชีพในระดับโลก โค้ชจะมีบทบาทและหน้าที่เป็นทั้งแหล่งความรู้ในการจัดกิจกรรม ผู้ช่วยเตรียมทีมและช่วยเหลือนักกีฬา เป็นแม่แบบให้กับนักกีฬา และที่สำคัญคือ เป็นแรงจูงใจเพื่อสร้างและคงไว้ซึ่งแรงจูงใจของนักกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้นานขอบคุณข้อมูลจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา
รูปภาพประกอบจาก : FIVB 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด