หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย สถาบันอื่นๆ

“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

วันที่เวลาโพส 01 เมษายน 64 13:48 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium

“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โครงการที่เกิดมาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งทำให้ประเทศเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ บัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ นักศึกษาได้รับผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน ประชาชนว่างงาน ขาดรายได้ ย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมหลากหลายด้านตามมา
ตามนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระทรวง อว. จึงมุ่งเน้นที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงานและการพัฒนาอาชีพ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่จะทำหน้าที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ ด้วยการจ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่แต่ละตำบลทั่วประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชน การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ให้กับชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ยังมีการเก็บข้อมูลในชุมชนมาจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Community Big Data) เพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบการแก้ปัญหาในแต่ละชุมชนต่อไป สำหรับนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป นอกจากจะได้รับค่าจ้างแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ดิจิทัล การเงิน สังคมและภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะเฉพาะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่อีกด้วย
มาร่วมสร้างรากแก้วให้ประเทศของเราเติบโตอย่างแข็งแรงไปด้วยกันนะครับ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.u2tambon.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด