หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรัฐ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2565 พร้อมทุนมูลค่ากว่า 200,000 บาท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 “ รับทุนสนับสนุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาท ” “สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล” หลักสูตรสำหรับคนพันธุ์ใหม่เพื่อการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ...

Inter Program มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจกทุน !!

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษา " The SIIT 30th Anniversary Scholarships " ทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษาแรกสำหรับผู้สมัครใน...

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. เปิดวิชาเอกใหม่ “ การจัดการความปลอดภัยอาหารหรือ Food Safety ”

เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดวิชาเอกใหม่ “ การจัดการความปลอดภัยอาหารหรือ Food safety management ” หลักสูตรเทคโนโลยีการหมัก ...

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ( Dual Bachelor’s Degree Program ) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหารและวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ...

มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจกทุนเรียนฟรี เต็มจำนวน มูลค่า 270,000 บาท

น้อง ๆ คนไหนชอบอยู่กับคอม ชอบการลงมือปฏิบัติ ชอบการเปลี่ยนแปลง พี่ขอแนะนำคณะนี้ " คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม " หลักสูตรนี้สอนอะไร - สร้างนวัตกร ที่มีชุดความคิดในการแก้ไขปัญหา ...

สถิติประยุกต์ สาขาน่าเรียน 4 ปีเรียนอะไร?

สถิติประยุกต์เป็นการเจาะลึกในศาสตร์สถิติการประกันภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ มีความสามารถ มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม และมีความพร้อมในการต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เรียนเกี่ยวกับ? ...

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. เปิดรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 2 โควต้า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งจัดการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการเกษตรของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนและเจริญก้าวหน้าในด้านการส่งเสริมโอกาสการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษา " The SIIT 30th Anniversary Scholarships "

วันนี้พี่มีส่งดี ๆ มาบอกต่อน้อง ๆ 65 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษา " The SIIT 30th Anniversary Scholarships " ทุนการศึกษา ...

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ( Aircraft Maintenance Engineer license Course : AMEL ) หลักสูตร 2 ภาษา ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาช่างเครื่องบิน ...

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครรอบรับตรง หลักสูตรเตรียมวิศวการบิน

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักรียนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาเตรียมวิศวกรรมการบิน ( PAE ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญา ...

เปิดค่าย SIIT Insight Camp 2022

SIIT Insight Camp 2022 เป็นค่ายเปิดบ้านที่จะทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รู้จักกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่สถาบันฯ และรูปแบบออนไลน์ควบคู่กัน โดยนอกจากจะทำให้รู้จักกับ ...

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับ Inter Portfolio 2 แล้วนะ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ( หลักสูตรนานาชาติ ) ปีการศึกษา ...