หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

เปิดรับแล้ว!! 7 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีสาขาไหนน่าสนใจบ้าง DEK64 เช็คด่วน !!

วันที่เวลาโพส 05 พฤษภาคม 64 15:03 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


น้อง ๆ คนไหนชอบการเกษตรบ้าง?! ยกมือขึ้น สายเกษตรไม่ควรพลาดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นการเรียนผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและเกษตรเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งภาคบรรยายควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประกอบอาชีพ และวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดการฟื้นฟูระบบนิเวศ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรให้เหมาะสมและยั่งยืนสามารถนำไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรได้หลากหลาย เช่น อาจารย์ นักวิชาการเกษตร นักวิจัย ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ

วันนี้พี่มี 7 หลักสูตรของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาแนะนำน้อง ๆ มีสาขาไหนน่าสนใจกันบ้าง ไปเช็คกัน 

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการสมาร์ตฟาร์ม  (Smart Farm Managrment)

เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการศาสตร์ด้านต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำการเกษตรครบวงจรทั้ง พืช สัตว์ และประมง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะครบถ้วนตั้งแต่ระบบการจัดการทำเกษตรแบบครบวงจร

 

 

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม  (Landscape for Environment)

ผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นทางด้านการเป็นนักภูมิทัศน์ที่มีความเชี่ยวชาญรอบด้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม แตกต่างจากหลักสูตรใกล้เคียงจากมหาวิทยาลัยอื่น
 


3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช  (Plant Production Technology)

เป็นหลักสูตรทางการเกษตรที่มีการจัดเรียนการสอนแบบชุดวิชาแบบเต็มรูปแบบ แห่งแรกในประเทศไทย เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องและทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน ในยุคที่การเกษตรต้องอาศัยเทคโนโลยี และการบูรณาการศาสตร์หลายสาขาเข้าไว้ด้วยกัน
 

 

4. หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์  (Animal Production Technology and Meat Science)

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทักษะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ตลอดห่วงโซ่การผลิตจนถึงผู้บริโภค สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทำงานวิจัยและศึกษาต่อระดับสูง
 


5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง  (Innovative Aquatic Animal Production and Fishery Resource Management)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพาะเเลี้ยงสัตว์น้ำ
 

 

6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พัฒนาการเกษตร  (Agricultural Development)

หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการลงพื้นที่และฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานที่จำเป็นในทศวรรษที่ 20 การพัฒนาชีวิตเกษตรกรให้มีคุณภาพ การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ต้องการกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจสถานการณ์ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

 


7.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์เกษตร  (Agricultural Communicaton)

เป็นสาขาวิชาที่เป็นตัวกลางนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรส่งสารไปสู่เกษตรกร ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ ที่ทันสมัย เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านวิทย์และศิลป์เข้าด้วยกัน

 


สอบถามลายละเอียด โทรศัพท์: 0-2564-4440-79 ต่อ 2350-2  หรือ  0-2564-4488  โทรสาร: 0-2564-4525 

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/AgriKMITL2016/
 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ