หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

เช็คด่วน !! TCAS’64 รอบที่ 3 Admission 1&2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่เวลาโพส 04 พฤษภาคม 64 18:18 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium
 

 

TCAS64 รอบที่ 3 Admission 1&2

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัคร 7-15 พฤษภาคม 2564
สมัครผ่าน https://student.mytcas.com/

3 สาขาวิชา ได้แก่
- เคมีประยุกต์
- เทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
- วิศวกรรมวัสดุ

 


คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต


เกณฑ์การพิจารณา
Admission 1  

- ผลคะแนนสอบวิชาสามัญกลุ่มสอบ A
Admission 2  
- ผลคะแนนสอบ O-NET
- ผลคะแนนสอบ GAT-PAT
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX

ประกาศรับสมัคร รอบ 3 Admission 1

รายละเอียด >> https://admission.mfu.ac.th/admission-news-detail0/detail/News/8151.html

ประกาศรับสมัคร รอบ 3 Admission 2
รายละเอียด >> https://admission.mfu.ac.th/admission-news-detail0/detail/News/8152.html


 

ติดต่อและติดตามข่าวสารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่
Facebook Page: https://www.facebook.com/sciencemfu
Website: https://https://science.mfu.ac.th/
Email: http://science@mfu.ac.th
Tel: 053916775


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ