หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

เปิดแล้วหลักสูตรใหม่ “ เคมีวิศวกรรมอุตสาหกรรม ( นานาชาติ ) ”หลักสูตรแรกในประเทศไทย !! และหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม 2 ปริญญา ที่คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง

วันที่เวลาโพส 14 พฤษภาคม 64 20:50 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง
" ปั้นคน ผลิตนวัตกรรม "

ในทุกอุตสาหกรรมของประเทศ  มากว่า 40 ปี
อุตสาหกรรมการผลิต
- ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
- เคมีอุตสาหกรรม
- เคมีสิ่งแวดล้อม

 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การเงิน การธนาคาร
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( รับศิลป์คำนวณด้วย )
- สถิติประยุกต์  ( รับศิลป์คำนวณ )
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ ( รับศิลป์คำนวณด้วย )




เปิดหลักสูตรใหม่ เคมีวิศวกรรมอุตสาหกรรมนานาชาติ ซึ่งเป็น หลักสูตรแรก !! ในประเทศไทย !!
- เป็นได้ทั้ง นักเคมี และ วิศวกรเคมี
- เรียนได้ทั้งที่ไทยและสก๊อตแลนด์ ( 2 ปริญญา)
- ตอบโจทย์อุตสาหกรรม S-Curve
- มีความร่วมมือกับสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ
- มีทุนการศึกษา



หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม  เรียนเพิ่ม 37 หน่วยกิต  ได้ 2 ปริญญา !!   ( ใน 4 ปี )
>> วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์
>> วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

- ตอบโจทย์ Thailand 4.0
- สร้าง Smart People for Smart   Industries.
- ไม่ใช้ PAT3/ ไม่มีสอบสัมภาษณ์




Admission 1: GAT PAT1 PAT2     (คณิตและสถิติ  GAT และ PAT1)
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www1.reg.kmitl.ac.th/.../2564_1_news1_1295_2021...



Admission 2: ONET GPAX GAT PAT1 PAT2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www1.reg.kmitl.ac.th/.../2564_1_news1_1309_2021...



รับสมัครวันที่ 7-15 พ.ค. 64 นี้ ทาง Website ( ทปอ. )  
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/SciKmitl?_rdc=1&_rdr

Website >>  http://www.science.kmitl.ac.th


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ