หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

ด่วน !! มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครแล้ว DEK64 กับโครงการพิเศษ 5 คณะ พร้อมทุนการศึกษา

วันที่เวลาโพส 17 มิถุนายน 64 21:12 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

สวัสดีค่ะน้อง ๆ วันนี้พี่มี 5 คณะน่าสนใจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มาแนะนำน้อง ๆ พร้อมทุนการศึกษา มีคณะไหนน่าสนใจกันบ้างตามมากันเลย


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทําโครงการพิเศษ “ EN สานฝันปันทุน ”
สาขาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ( จำนวนที่รับ 54 คน )
2. สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง ( จำนวนที่รับ 27 คน )
3. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ( จำนวนที่รับ 27 คน )
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ( จำนวนที่รับ 26 คน )
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ( จำนวนที่รับ 18 คน )
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
1.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ ( จำนวนที่รับ 13 คน )
2.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ( จำนวนที่รับ 14 คน )
3.สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  ( จำนวนที่รับ 14 คน )
4.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิคส์  ( จำนวนที่รับ 29 คน )
5.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  ( จำนวนที่รับ 26 คน )
6.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  ( จำนวนที่รับ 14 คน )
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 ปี ( เทียบโอน ) 
1.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ  ( จำนวนที่รับ 21 คน )
2.สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  ( จำนวนที่รับ 29 คน )
3.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ( จำนวนที่รับ 28 คน )
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปี ( เทียบโอน )
1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ( จำนวนที่รับ 20 คน )
2.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ( จำนวนที่รับ 30 คน )
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปี ( ต่อเนื่อง )
1.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ( จำนวนที่รับ 22 คน )
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ( จำนวนที่รับ 29 คน )

คุณสมบัติทั่วไป 
1.ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะสําเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
2.มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
3.ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 
4.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษา เพราะมีความผิดทางวินัย 
5.ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด


รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3ygLGZn


คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีนโยบายที่จะกระจายโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สาขาที่เปิดรับสมัคร
1.ปวส. สัตวศาสตร์ ( จำนวนที่รับ 30 คน )
2.ปวส. พืชศาสตร์  ( จำนวนที่รับ 30 คน )
3.ปวส. ประมง  ( จำนวนที่รับ 30 คน )
4.ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร  ( จำนวนที่รับ 30 คน )
5.วท.บ. พืชศาสตร์ ( จำนวนที่รับ 20 คน )
6.วท.บ. สัตวศาสตร์  ( จำนวนที่รับ 15 คน )
7.วท.บ. ประมง ( จำนวนที่รับ 15 คน )
8.วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ( จำนวนที่รับ 30 คน )
9.วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์  ( จำนวนที่รับ 15 คน )
10.วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
 - เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร  ( จำนวนที่รับ 20 คน )
- โภชนาการและการกําหนดอาหาร ( จำนวนที่รับ 20 คน ) 
11.วท.บ. พืชศาสตร์ [ เทียบโอน ] ( จำนวนที่รับ 20 คน )
12.วท.บ. สัตวศาสตร์ [ เทียบโอน ] ( จำนวนที่รับ 15 คน )
13.วท.บ. ประมง [ เทียบโอน ] ( จำนวนที่รับ 15 คน )คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1.เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สําเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
2.มีความประพฤติเรียบร้อย 
3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
4.ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ 
5.เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2S04ICqคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการ “ ช้างเผือกดงโต่งโต้น ”
สาขาที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ ( จำนวนที่รับ 20 คน )
2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ( จำนวนที่รับ 20 คน )
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  ( จำนวนที่รับ 20 คน )
4.สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล ( จำนวนที่รับ 20 คน )
5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม  ( จำนวนที่รับ 20 คน )
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ( จำนวนที่รับ 10 คน )
 


คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ) หรือเป็นผู้ที่จบ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ของโรงเรียนมัธยม หรือสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขต 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  
3. เป็นผู้ที่มีความพฤติเรียบร้อย  
4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
5. เป็นผู้มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติม https://rb.gy/8dmmct


คณะศิลปศาสตร์  
 การรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 

สาขาที่เปิดรับสมัคร
1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ( จำนวนที่รับ 10 คน )
- กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น ( จำนวนที่รับ 10 คน )
- กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ ( จำนวนที่รับ 10 คน )
2.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
3.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ( จำนวนที่รับ 10 คน )
4.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ( จำนวนที่รับ 20 คน )
5.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ( จำนวนที่รับ 10 คน )
6.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ( จำนวนที่รับ 15 คน )
7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( จำนวนที่รับ 10 คน )
8.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( จำนวนที่รับ 10 คน )คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
2.มีความประพฤติเรียบร้อย 
3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
4.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ 
5.เป็นผู้มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร 


รายละเอียดเพิ่มเติม https://rb.gy/xxxher


คณะบริหารศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1.ปวส. การจัดการทั่วไป ( จำนวนที่รับ 30 คน )
2.ปวส. การตลาด ( จำนวนที่รับ 30 คน )
3.ปวส. การบัญชี ( จำนวนที่รับ 60 คน )
4.ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( จำนวนที่รับ 30 คน )
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1.บธ.บ.บริหารธุรกิจ  
- วิชาเอกการจัดการทั่วไป ( จำนวนที่รับ 20 คน )
- วิชาเอกการจัดการตลาด( จำนวนที่รับ 20 คน )
2.บช.บ. การบัญชี ( จำนวนที่รับ 60 คน )
3.บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( จำนวนที่รับ 30 คน )
ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน 
1.บธ.บ.บริหารธุรกิจ 
- วิชาเอกการจัดการทั่วไป ( จำนวนที่รับ 30 คน )
- วิชาเอกการจัดการตลาด ( จำนวนที่รับ 30 คน )
2.บช.บ. การบัญชี ( จำนวนที่รับ 60 คน )
3.บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( จำนวนที่รับ 30 คน )
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 
1.บธ.ม. การจัดการสําหรับการเป็น ( จำนวนที่รับ 15 คน )คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
2.มีความประพฤติเรียบร้อย 
3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
4.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ 
5.เป็นผู้มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://rb.gy/xn2yct

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://https://as.ksu.ac.th

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ