หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

ปั้นโอกาสพร้อมสนับสนุน !! เกษตรทำเงิน แจกทุนการศึกษา Dek64

วันที่เวลาโพส 31 พฤษภาคม 64 15:25 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

 

อุตสาหกรรมการเกษตร หมายถึง อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไปเป็นเครื่องอุปโภคและบริโภค ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากเกิดจากการแปรรูปวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งมีลักษณะเด่นแตกต่างจากวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
 

ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564 พร้อมแจกทุนการศึกษา มีทุนการศึกษาอะไรน่าสนใจบ้าง ตามพี่มาเลยค่ะ

1. ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท ก
ให้ค่าเล่าเรียนฟรี พร้อมมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้อีกด้วยเป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป และอยู่ในเกณฑ์ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เรียนฟรี มีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ และได้สิทธิ์พักหอในฟรีจนจบการศึกษา แต่!! ถ้าทำผลการเรียนตก ( เกรดตก ) จะถูดลดทอนสิทธิพิเศษลงตามลำดับนะ และในระหว่างที่ได้รับทุน ยังจะต้องทำกิจกรรมช่วยงานไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาด้วยนะจ๊ะ
2. ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท ข
ได้รับเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นทุนที่จะให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่นักศึกษาที่มีผลการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 และอยู่ในเกณฑ์ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจะให้ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาด้วยกัน และหากขณะรับทุนฯ มีผลการศึกษาตกจาก 2.50 ก็จะถูกตัดทุนทันที ทั้งนี้ในระหว่างได้รับทุนจะต้องช่วยงานตามที่สถาบันกำหนด เป็นเวลา 45 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาอีกด้วย
3. ทุนเรียนดี
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในหลักสูตร ได้รับทุนละ 5,000 บาทต่อปีการศึกษาเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในหลักสูตร และอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติที่จะได้รับเกียรตินิยมตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย โดยจะได้รับทุนละ 5,000 บาทต่อปีการศึกษา ซึ่งให้ส่วนงานวิชาการของนักศึกษาผู้ขอรับทุนเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อพิจารณา
4. ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
ต้องทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน จะได้รับทุนละ 5,000 บาท เป็นทุนที่ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนการศึกษากำหนด เช่น ด้านกิจกรรม ด้านจิตอาสา และด้านวิชาการ เป็นต้น โดยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวนทุนละ 5,000 บาท โดยให้ส่วนงานวิชาการของนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อพิจารณา 
5. ทุนผู้สร้างชื่อเสียงในนามสถาบัน
สร้างชื่อเสียงในนาม สจล. เข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่พระจอมเกล้าลาดกระบังในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการประกวดหรือการแข่งขันทางวิชาการ ด้านกีฬา และด้านอื่น ๆ โดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ตลอดปีการศึกษา
6. ทุนให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน
มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่สามารถชำระค่าเล่าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดได้ เป็นทุนให้ยืมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ครอบครัวประสบเหตุการณ์วิกฤตทางด้านการเงินฉุกเฉิน ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทันระยะเวลา ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนด โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน ( สามารถสมัครได้ตลอดปีการศึกษา )
7. ทุนสนับสนุนนักศึกษาในภาวะวิกฤติ
มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และประสบเหตุการณ์ร้ายแรงไม่สามารถชำค่าเล่าเรียนได้ เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาทุกขั้นปี ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัว จนมีผลกระทบต่อการศึกษา เช่น บิดามารดาเสียชีวิต หรือป่วยเรื้อรังจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน

โดยผู้รับทุนจะได้รับทุนช่วยเหลือรายละ 25,000 บาท และจะต้องช่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือกิจกรรม กลุ่มตามประกาศของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา ( สามารถสมัครได้ตลอดปีการศึกษา ) 
8. การสอบ Admission 

การรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ. ) หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปีการศึกษา  2564
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  แบบ Portfolio รอบที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ. ) หลักสูตร 4 ปี  
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://1th.me/h2tzr
การรับสมัครTCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ. ) สาขาวิชาการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วศ.บ. ) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3bF9Va0การรับสมัครTCAS รอบที่ 3 Admission
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 ( คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT / PAT ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ. ) สาขาวิชาการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วศ.บ. ) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://1th.me/eJljL
สอบถามลายละเอียด โทรศัพท์: 0-2564-4440-79 ต่อ 2350-2  หรือ  0-2564-4488  โทรสาร: 0-2564-4525 
Facebook Fanpage : http://https://www.facebook.com/AgriKMITL2016/ 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ