หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม !! หลักสูตรเดียวในประเทศไทย

วันที่เวลาโพส 31 พฤษภาคม 64 17:37 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


“ โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขปัญหา ”
“ เคมีสิ่งแวดล้อม ” คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย
ที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเคมีและสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มานานกว่า 24ปี 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกในด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
( Sustainable Development Goals : SDGs ) ทำให้ยังคงมีความต้องการบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นดังนั้นหลักสูตร ฯ จึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น 
- เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และของเสียอันตราย
- การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
- มลพิษทางน้ำ อากาศ และดิน รวมถึงปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ( EHIA )
- รวมทั้งเสริมความรู้ในด้านข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 14000  ISO 45001 อาชีวอนามัยและระบบความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา?  
- นักสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม
- ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
- นักเคมีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
- นักวิจัยและพัฒนา
- ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมระหว่างเรียนไหน? 
หลักสูตรมีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ดังนี้
- ฝึกงานภาคฤดูร้อน ทำสหกิจศึกษากับภาคอุตสาหกรรม 
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชน  กิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกมากมาย เช่น การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น การจัดการสารเคมีและการโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน การฝึกเผชิญเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/SciKmitl?_rdc=1&_rdr
Website >>  http://http://www.science.kmitl.ac.th

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ