หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

โค้งสุดท้าย!! TCAS รอบ 4 มีคณะไหนเปิดรับสมัครบ้าง เช็คด่วน

วันที่เวลาโพส 07 มิถุนายน 64 09:55 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี 4 ปี
TCAS รอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ
มีคณะไหนเปิดรับกันบ้างเช็คด่วน


คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
1. วท.บ.พืชศาสตร์ ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน )
2. วท.บ.สัตวศาสตร์ ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน )
3. วท.บ.ประมง ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน )
4. วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน )
5. วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์ ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน )
6. วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร 
- เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน )
- โภชนาการและการกำหนดอาหาร ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน )
คณะบริหารศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
1. บช.บ.บริหารธุรกิจ 
- วิชาเอกการจัดการทั่วไป ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน )
- วิชาเอกการจัดการตลาด ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน )
2. บช.บ.บัญชีบัณฑิต ( จำนวนที่รับสมัคร 20  คน )
3. บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( จำนวนที่รับสมัคร 10  คน )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
1. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ( จำนวนที่รับสมัคร 20 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00
2. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00
- กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00
- กลุ่มเครือข่ายและไอโอที ( จำนวนที่รับสมัคร 5  คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00
3. ส.บ.การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ( จำนวนที่รับสมัคร 20 คน )
4. วท.บ.วิทยาการการรดูแลผู้สูงอายุ ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน )
5. วท.บ.วิทยาศาสตร์นวัตกรรม ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00
6. วท.บ.วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล ( จำนวนที่รับสมัคร 20 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00


 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
1. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน )  ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00 
2. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน )  ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00
3. วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00
4. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00
5. อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน )   ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00
6. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน )  ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00
คณะศิลปศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
1. รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
- กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00
-  กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00
-  กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00
2. นิติศาสตร์บัณฑิต ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน )
3. รัฐศาสตร์ ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.002.00
4. นศ.บ.นิเทศศาสตร์  ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.002.00
5. ศศ.บ.ภาษาจีน ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน )
6.  ศศ.บ.การท่องเที่ยว ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00 
7. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00 
8. ศศ.บ.นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน )
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน )
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน )
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน )
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน )
 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
1. ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
- วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ( จำนวนรับสมัคร  5 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00 
- วิชาเอกภาษาไทย ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00 
- วิชาเอกคณิตศาสตร์ ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00  
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ( จำนวนที่รับสมัคร 10 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00  
- วิชำเอกคอมพิวเตอร์ ( จำนวนที่รับสมัคร 15 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00 
- วิชำเอกภาษาอังกฤษ ( จำนวนที่รับสมัคร 5 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00 
- วิชาเอกการประถมศึกษา ( จำนวนที่รับสมัคร 3 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00  
- วิชาเอกเกษตรศาสตร์ ( จำนวนที่รับสมัคร 20 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00   
- วิชาเอกสังคมศึกษา ( จำนวนที่รับสมัคร 3 คน ) ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPAX ) 2.00  
 
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
2.มีความประพฤติเรียบร้อย 
3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
4.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ 
5.เป็นผู้มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร 
 
เอกสารประกอบการรับสมัครและรายงานตัว
1. ใบแสดงผลการเรียน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. เอกสารใบประวัติจากระบบบริการการศึกษา ( ESS )


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://file:///E:/%E0%B8%A1.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87/KSU40.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.ksu.ac.th/th/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ