หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

" สื่อดิจิทัล " 4 ปี เรียนอะไร ?

วันที่เวลาโพส 07 กรกฎาคม 64 11:24 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำอีก 1 สาขา ของคณะนิเทศศาสตร์ คือสาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 4 ปี เรียนอะไรบ้างมาดูกัน 


เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
สาขา Digital Media and Creation (Digi M) เน้นพัฒนาทักษะรอบด้านในการผลิตสื่อดิจิทัล สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาตอบโจทย์ทุกความต้องการของโลกแห่งอนาคต และเข้าใจธุรกิจสื่อ
 ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อ เขียนบท ตัดต่อ การถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์เสียง ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ไลน์ ยูทูบ และสื่อใหม่ รวมทั้งเข้าใจในธุรกิจสื่อ 


จบมาทำงานอะไร ?
- ผู้ผลิตสื่อ Youtuber
- Blogger 
- Creative
- Content Creator
- Audiovisual Specialist 
- นักธุรกิจสื่อดิจิทัล 
- ผู้บริหารสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 
- ผู้จัดการสื่อในองค์กรสื่อ รวมทั้งผู้ผลิตรายการ ผู้สื่อข่าว 
- ผู้กำกับการแสดง 
- นักจัดรายการวิทยุ 
- นักเขียนบท 
- ช่างภาพ ช่างตัดต่อ เจ้าหน้าที่กราฟิก 
- พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ทั้งในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และองค์กรสาธารณประโยชน์

เงินเดือน 18,000 - 50,000 บาท


ปี 1 
เรียนปูพื้นฐานด้านการสื่อสาร นิเทศศาสตร์+ Gened เช่น ภูมิทัศน์สื่อ การถ่ายภาพ เทคนิคการนำเสนอ ปี 2 
ฝึกทักษะด้านภาษาและการเล่าเรื่องสำหรับสื่อดิจิทัล เช่น การถ่ายทำและตัดต่อลำดับภาพ  การสร้างสรรค์และออกแบบทางนิเทศ  ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน การเขียนบท  การสร้างสรรค์เสียงและเสียงประกอบปี 3
เรียนรู้ด้านการประกอบธุรกิจสื่อ ทำแผนธุรกิจ ประยุกต์บูรณาการความรู้ สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพตามความถนัด
เช่น การจัดการธุรกิจสื่อ การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยสื่อ โครงงาน Capstone การทำตลาดจากเนื้อหา การผลิตข่าวปี 4
ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ทีได้ศึกษามาในหลักสูตร 
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น การผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมสื่อ สัมมนา ฝึกงาน และสหกิจศึกษา 


ตัวอย่างม.ที่เปิดหลักสูตรนี้
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
02-954-7300 ต่อ 454,300,301
Facebook : https://www.facebook.com/digimdpu/
เว็บไซต์ : https://commarts.dpu.ac.th/digim/

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด