หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

แนะนำ 6 หลักสูตร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่เวลาโพส 15 กรกฎาคม 64 14:59 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วันนี้พี่มี 6 หลักสูตรมาแนะนำ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีหลักสูตรอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกัน


แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 


จุดเด่น
เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ ลำดับที่ 10 ของประเทศไทย ถือกำเนิดจาก “ วชิรพยาบาล ”  เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์กับมหาวิทยาลัยมหิดล  และปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสังกัด “ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ” สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานในกำกับของกรุงเทพมหานคร

คุณลักษณะ
1. ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ครอบคลุมเวชศาสตร์เขตเมือง
2. ผู้สื่อสาร แสดงสมรรถนะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
3. ผู้ประสานงาน แสดงสมรรถนะในการทำงานกับเพื่อนร่วมและต่างวิชาชีพ รวมถึงการส่งต่อที่เหมาะสม
4. ผู้นำ แสดงสมรรถนะในการทุ่มเทต่อการพัฒนาการบริบาลสุขภาพ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ผู้ส่งเสริมสุขภาพ แสดงสมรรถนะในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและชุมชน
6. นักวิชาการ แสดงสมรรถนะในการศึกษาและพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
7. ผู้ประกอบวิชาชีพ แสดงความมุ่งมั่นต่อผู้ป่วย ชุมชน องค์กรวิชาชีพ ในการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม
มีจิตสาธารณะวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล


จุดเด่น
เป็นหลักสูตรสายวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ. ) เพื่อผลิต
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่มีความสามารถ ในการบริการผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกโรงพยาบาล ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัยที่มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากล หลังจากนักศึกษาจบชั้นปีที่ 1 จะมีคุณสมบัติ ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงตามมาตรฐานที่สพฉ.กำหนด ( เทียบเท่ากับประกาศนียบัตรของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ )

อาชีพที่รองรับ
- นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในสถานพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
- อาจารย์  นักวิชาการ หรือนักวิจัยวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารังสีเทคนิค 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล


จุดเด่น
เป็นหลักสูตรสายปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิคโดยหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงของโรงพยาบาลในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านรังสีเทคนิค ทั้งรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งประเทศไทยยังมีความขาดแคลนนักรังสีเทคนิคอยู่เป็นจำนวนมาก หลังสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถ
ขอสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาชีพที่รองรับ
- นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์  
- อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ  
- ประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


จุดเด่น
เป็นหลักสูตรที่มีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดสอนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาและวิจัย โดยการนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการบริหารงานด้านความปลอดภัย วางแผน ควบคุมและการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานพยาบาลควบคู่กับการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีในระบบของสถานพยาบาลและสถานประกอบการ

อาชีพที่รองรับ
- นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลและสถานประกอบการต่าง ๆ
- นักวิชาการสาธารณสุข นักวิจัยในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้สำเร็จการศึกษานอกจากได้รับปริญญาบัตรแล้ว ยังเป็นเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) ทำงานได้ทั้งในสถานพยาบาลและสถานประกอบการวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


จุดเด่น
เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และมีความสามารถด้านการประเมินความคุ้มค่าและความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด การเตรียมและการติดตั้งเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดในระดับต้น การให้คำแนะนำการใช้งานเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด  การแก้ปัญหาการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด วางแผน และการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดร่วมกับแพทย์ในระดับหน่วยงาน รวมทั้งติดตาม วิเคราะห์วิจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด เพื่อการพัฒนางาน

อาชีพที่รองรับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้      
- นักปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
- นักเทคโนโลยีคลินิก
- นักอุปกรณ์ชีวการแพทย์ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด หน่วยอภิบาล และห้องสวนหัวใจหลอดเลือด 
- นักเทคนิคฝ่ายบริการด้านการใช้ การดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
- นักจัดการและดูแลระบบงานต่าง ๆ ด้านเครืองมือแพทย์และห้องผ่าตัดวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


จุดเด่น
เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติ การวางแผนและป้องกัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ
ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นนักบริหารจัดการเมืองด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติอย่างมืออาชีพ

อาชีพที่รองรับ
สามารถทำงานได้ในหน่วยราชการ เช่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักเทศกิจ ของกรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยรวมทั้งสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักจัดการวางแผนด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติ
- นักปฏิบัติการค้นหาเผชิญเหตุและกู้ภัย
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นักวางแผนและจัดการความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และในโครงการต่างๆ ของรัฐพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


จุดเด่น
มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวม ทุกสุขภาวะ ทั้งใน
โรงพยาบาลและในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

อาชีพที่รองรับ
- พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ  ( ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ )
- พยาบาลวิชาชีพในสถานศึกษา / สถานประกอบการอื่น ๆ 
- ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาล และการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


จุดเด่น
เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาด้านการให้บริการและการต้อนรับบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการในธุรกิจการบิน และมีศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยศาสตร์แห่งการพยาบาล รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรด้านการบินตามมาตรฐานสากล เพื่อประกอบอาชีพเป็นแอร์โฮสเตส พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน และฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน

อาชีพที่รองรับ
- แอร์โฮสเตส 
- พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน 
- ผู้ปฏิบัติงานที่พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีในธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินด้านต่าง ๆ
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบินศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


จุดเด่น
เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาด้านการบริหารจัดการเมือง และการฝึกปฏิบัติจริงในสถานที่ที่ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักเทศกิจ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

อาชีพที่รองรับ
- นักบริหารจัดการเมือง
- นักวิชาการด้านการบริหารจัดการเมือง
- ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- นักวิชาการ 
- นักวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


จุดเด่น
เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาเรื่องการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิดถึงวัย 6 ขวบ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการรอบด้าน ทั้งด้านภาษาและสติปัญญา ทักษะทางอารมณ์และสังคม การเจริญเติบโตตามวัย การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมการเรียนรู้  การเฝ้าระวังและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

อาชีพที่รองรับ
- นักพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- ผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- นักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- เจ้าของสถานศึกษา / สถานดูแลเด็กปฐมวัยเทคโนโลยีบัณฑิต 
กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


จุดเด่น
เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงตัวรถรางไฟฟ้าในโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าเป็นสำคัญ เช่น ตรวจสภาพรถไฟฟ้า
การบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไข บริการเชิงเทคนิคในงานซ่อมบำรุงติดตั้งอุปกรณ์บนรถไฟฟ้า เป็นต้น

อาชีพที่รองรับ
- พนักงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า 
- หัวหน้างานซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า
- ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุงเทคโนโลยีบัณฑิต 
กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


จุดเด่น
เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาด้านการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาทรัพยากรอาคารภายในเขตเมือง เช่น อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารห้างสรรพสินค้า/โรงแรม อาคารแสดงสินค้า เป็นต้น โดยซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบเตือนภัยและรักษาความปลอดภัยในอาคาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ พื้นผิวและผนัง ลิฟท์ บันไดเลื่อน เป็นต้น ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงใน
สถานประกอบการด้านระบบรางและอาคาร สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

อาชีพที่รองรับ
- พนักงานซ่อมบำรุง
- หัวหน้างานซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร
- ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมอาคารการจัดการบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


จุดเด่น
เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาด้านการจัดการอาคารประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นที่พักอาศัยและสำนักงาน  หมู่บ้านจัดสรร ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อาชีพที่รองรับ
- นักปฏิบัติการในนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทรัพยากรอาคาร
- นักจัดการอาคาร
- นักบริหารทรัพย์สิน
- นักปฏิบัติการทรัพยากรอาคาร
- ผู้นักประกอบการธุรกิจด้านการจัดการอาคารรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทร : 02 244 3846
เว็บไซต์ : http://https://www.nmu.ac.th/th/
Facebook fanpage : https://1th.me/32ojW

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด