หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

แนะนำ 5 สาขา คณะบริหารธุรกิจ พร้อมโอกาสการทำงานอีกเพียบ

วันที่เวลาโพส 20 สิงหาคม 64 15:20 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วันนี้พี่จะมาแนะนำน้อง ๆ  5 สาขา ของคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถทำงานได้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ หรือประกอบธุรกิจได้เอง หลักสูตรมีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์และผู้เรียนได้อย่างลงตัว จะมีสาขาไหนน่าสนใจบ้าง ตามพี่มาเลย


คณะบริหารธุรกิจ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
มุ่งเน้นให้ความรู้ทางวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในวงการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


คณะบริหารธุรกิจ  มีทั้งหมด 5 สาขา  
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ( บช.บ. )
( เปิดสอนภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคสมทบ ) 
- สาขาวิชาการบัญชี 
เน้นให้ความรู้ทางด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชี การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การใช้ข้อมูลทางบัญชีประกอบการวางแผน และการตัดสินใจ
 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ. บ. )
( เปิดสอนภาคปกติ  ภาคค่ำ  และภาคสมทบ )
- สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการลงทุนในหลักทรัพย์ การจัดทำแผนการเงิน 
- สาขาวิชาการตลาด
เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดที่ทันสมัย และฝึกฝนทักษะทางด้านการวิจัยตลาด และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารการตลาด ทำให้การตลาดเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ
เน้นให้ความรู้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ให้มีความสามารถในการวางแผนกำลังคน สรรหาคัดเลือก 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
เน้นความเชี่ยวชาญในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเข้าส่งออก การขนส่งระหว่างประเทศ การเงินธนาคารระหว่างประเทศ และการเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ
 

โอกาสในการประกอบอาชีพ
น้อง ๆ สามารถทำงานได้ อย่างหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระตามสาขาวิชาที่ศึกษา เช่น 
- นักบัญชี 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพนักงานธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - พนักงานฝ่ายการตลาดและวิจัยธุรกิจ 
- พนักงานด้านจัดการทรัพยากรมนุษย์ 


สมัครวันนี้พร้อมรับทุนการศึกษากว่า  12,000 บาท
สมัครเรียนออนไลน์ >> https://www.admission.siam.edu/apply/
***เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร : จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่าวุฒิปวช.และ ปวส.  

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่   
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสยาม   อาคารเฉลิมพระเกียรติ19  ชั้น1 
เปิดทำการทุกวัน  เวลา 8.30-16.30 น     
โทร   02-8678088 / 02-8686000

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด