หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

เตรียมพบกับ นิทรรศการออนไลน์ “ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในชีวิตวิถีใหม่ ” กับ 6 ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์

วันที่เวลาโพส 21 กันยายน 64 10:37 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ มาชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ( ออนไลน์ ) กับ “ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในชีวิตวิถีใหม่  ” 6 ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ในงานมีคณะอะไรน่าสนใจมาดูกัน


ภาควิชาที่ 1
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ไฮไลต์งานวันวิทย์ฯ

1. การประเมินความเสี่ยงด้วยกลวิธีผสมผสานระหว่างแบบจําลอง ARIMA และการวัดมูลค่าความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับ ดอลลาร์สหรัฐ ( Risk Assessment using a Combined Strategy between ARIMA Model and Value At Risk Measurement of Exchange Rate between Thai Baht and US Dollar )
2. การวิเคราะห์ลักษณะของที่พักแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมการปกครอง ( Analyzing the Characteristics of Accommodation that Unregistered with The Department of Provincial Administration )
3. Data Mining on Agricultural Customer Data of a Financial Institution 
4. การศึกษาวัสดุและรูปทรงของภาชนะทำอาหารที่มีผลต่อการนำความร้อน ( The Study of How Materials and Form of Kitchenware Affect Heat Conduction )
5. ตรวจสอบข่าวปลอมจากข้อมูลทวิตเตอร์ ( Detection Fake News From Twitter )
6. การจําแนกช่วงความเข้มข้นของกรดยูริกในปัสสาวะจากภาพถ่ายโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ( Classification Uric Acid Concentration Range In Urine From Images Using A Convolutional Neural Network )
7. การตรวจจับโรคโควิด-19 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกกับภาพสแกน ( CT Covid-19 Detection using Deep Learning Techniques with CT-Scan Images )
8. การพยากรณ์แนวโน้มราคาทองคําโลกโดยใช้แบบจําลองหน่วยความจํา ระยะสั้นแบบยาว ( The Gold Price Trend Prediction Using Long Short-Term Memory Model )

ภาควิชาที่ 2
ภาควิชาเคมี
ไฮไลต์งานวันวิทย์ฯ

1. เซลล์กำเนิดพลังงานไฟฟ้าไทรโบอิเล็กทริกบนพื้นฐานของวัสดุประกอบเพียโซอิเล็กทริกชีวภาพ เป็นเซลล์กำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่เก็บเกี่ยวพลังงานกลจากการเคลื่อนไหวร่างกายและแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา
2. การปรับปรุงกระดาษเซลลูโลสเพื่อนำมาใช้เป็นอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานเชิงกลไทรโบอิเล็กทริกสมรรถนะสูง โดยการเคลือบวัสดุนาด้วยถือว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาด ที่สามารถนำมาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งมีแนวโน้มหมดไปและก่อให้เกิดมลพิษ 
3. นวัตกรรมยางพาราไทยปรับปรุงคุณภาพด้วยวัสดุกราฟีนและอนุพันธ์กราฟีน ทำให้ยางพารายังมีคุณสมบัติพิเศษอย่างเช่น สมบัติการยับยั้งเชื้อโรค เชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรียได้ดี สมบัติการเป็นฉนวนความร้อนที่ดีเยี่ยม สมบัติการดูดซับน้ำหรือน้ำมัน ทนทานต่อความร้อนสูง และทนทานต่อสารเคมีต่าง ๆ 


ภาควิชาที่ 3
ภาควิชาชีววิทยา
ไฮไลต์งานวันวิทย์ฯ
1. การผลิตไข่มุกป๊อปถั่งเช่าสีทอง มีการผลิตไข่มุกป๊อปด้วยเครื่องมือง่าย 
น้อง ๆ จะได้เรียนพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการขยายขนาดการผลิต ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมบนพื้นฐานแนวความคิดของนวัตกรรม มีการเรียนพื้นฐานทางด้านจุลินทรีย์ พันธุวิศวกรรม กระบวนการหมัก การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงนวัตกรรมและการตลาด 


ภาควิชาที่ 4
ภาควิชาฟิสิกส์
ไฮไลต์งานวันวิทย์ฯ

1.วัสดุนาโนกราฟีนและการประยุกต์ ( แบตเตอรีกราฟีน, กราฟีนยุทโธปกรณ์ )
2. โมดูลเทอร์โมอิเล็กทรอกแบบโค้งงอได้
3. ฟิล์มใสยับยั้งแบคทีเรีย
4. เทคโนโลยีการเคลือบผิวเครื่องประดับด้วยเทคนิค PVD
5. วัสดุ 2D สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคหน้า 

 
ภาควิชาที่ 5
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ไฮไลต์งานวันวิทย์ฯ
1. ระบบ PEARLS ระบบช่วยจัดการการเรียนการสอนเพื่อการสอนเขียนโปรแกรมออนไลน์
2. โปรแกรมกายภาพบำบัดชุดฝึกข้อเข่า
3. แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสสำหรับการตรวจโรคหนังตาตก

ภาควิชาที่ 6
ภาควิชาสถิติ
ไฮไลต์งานวันวิทย์ฯ
1 การพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังบนเว็บ กรณีศึกษา: ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
2 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้สินด้านอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในประเทศไทย
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
3 การประมาณการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสมของประกันอัคคีภัย กรณีศึกษา: บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย
4 การศึกษากฎความสัมพันธ์ด้วยขั้นตอนวิธี Apriori และวิธี FP-Growth กรณีศึกษา : ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด
5 การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกต้นกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ และมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนใจสอบถาม โทร.02-329-8400 ถึง 8411 โทรสาร.02-329-8412
Website : https://www.science.kmitl.ac.th/#/home
Facebook : https://www.facebook.com/SciKmitl

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด