หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

แนะนำหลักสูตร Disruption 2022 เหมาะสำหรับใคร ?

วันที่เวลาโพส 28 กันยายน 64 14:00 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วันนี้พี่จะมาแนะนำหลักสูตร Disruption 2022 เหมาะสำหรับใคร ของคณะวิทยาศาสตร์  ทั้ง 10 หลักสูตร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างและแต่ละหลักสูตรเหมาะกับใครมาดูกัน1. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  
จุดเด่น : หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแบบ disruption ในยุคดิจิตอล  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ( SDGs ) และตอบสนองต่ออุตสาหกรรมใหม่ New s-curve ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
- เป็นผู้มีความสนใจในสาขาวิชาชีพเคมี เคมีอุตสาหกรรม หรือเคมีวิศวกรรม 
- เป็นผู้มีความขยัน มุ่งมั่น อดทนและตั้งใจในการศึกษาหาความรู้
- เป็นคนชอบการคิดวิเคราะห์ ชอบการค้นคว้าทดลอง และมีความช่างสังเกต

2. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  ( หลักสูตรนานาชาติ )
สาขาเดิม Industrial Microbiology ( International Program )
เปลี่ยนเป็น Applied Microbiology ( International Program )


จุดเด่น : ที่เปลี่ยนไปเพื่อตอบโจทย์ ยุทธ์ศาสตร์ 20 ปีของชาติ และเป็นกระแสโลกในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมทางชีวภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
ผู้ที่มีความกระตือรื้นร้น ช่างสังเกต พร้อมที่จะเรียนรู้
3.สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ( Bachelor of Science Program in Industrial Microbiology )
จุดเด่น : มุ่งเน้นให้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้ในกระบวนการผลิต และผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
- เป็นคนช่างสังเกต มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบตั้งสมมติฐาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนทำงานด้านวิทยาศาสตร์
- ชอบค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ หาข้อพิสูจน์ ทำการทดลอง และจัดทำข้อมูล 
- มีความคิดสร้างสรรค์ อันจะนำมาซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แม้งานทดลองจะมีขั้นตอนที่เหมือนกันทุกวัน แต่นวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้นั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
- ใส่ใจรายละเอียดในการทำงาน และใส่ใจในทุกรายละเอียดที่เกิดขึ้นกับการทดลองต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถตั้งข้อสันนิษฐานและหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี เมื่อต้องทำร่วมกับผู้อื่น  ทั้งที่อาจอยู่ในสาขาและต่างสาขา แต่มีเป้าหมายในการทำงานเดียวกัน  ซึ่งมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยขับเคลื่อนการทำงานเป็นทีมให้เป็นไปอย่างราบรื่น
4.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ( Biotechnology )
จุดเด่น
: มีการเรียนที่หลากหลายด้าน ขึ้นอยู่กับความสนใจ ทำให้สามารถทำงานได้หลากหลายสายงาน ทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นความหวังของประเทศ ( First S-Curve และ New S-Curve ) อีกทั้งยังสามารถนำความรู้มาต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ได้


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
- มีความกระตือรือล้นและมุ่งมั่นในการค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ใหม่อยู่เสมอ 
- สนใจในสิ่งรอบตัว ช่างสังเกต 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน ( Environmental Technology and Sustainable Management )
จุดเด่น : เป็นหลักสูตรแรกในประเทศที่ควบรวมการศึกษาด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน โดยนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรจะได้เรียนพื้นฐานทั้ง 2 ด้านและนักศึกษาแต่ละคนสามารถเลือกวิชาเลือกด้านที่ต้องการเด่นโดยเฉพาะ  เพื่อความเหมาะสมในอาชีพเป้าหมาย


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
- มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สนใจทำกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม
- ชอบงานภาคสนามสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ชอบงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
จุดเด่น : ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่ตั้งไว้ในช่วง 20 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ เพื่อให้มีความรู้ในภาคทฤษฎีและมีทักษะปฏิบัติ อย่างมีคุณภาพ มีความรู้วิชาการคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การหาคำตอบ และการแก้ปัญหา หรือช่วยในการหาคำตอบที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในธุรกิจ อุตสาหกรรม โลจิสติกส์
การเงิน การลงทุน และการประกันภัย


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
- ชอบการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การหาคำตอบ และการแก้ปัญหา
- ชอบคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้
- ชอบการเรียนรู้ และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ
7. สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ( นานาชาติ )
สาขาเดิมคือ วท.บ. เทคโนโลยีปิโตรเคมี ( B.Sc. Petrochemical Technology ) และ วท.บ. เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ( B.Sc. Polymer Technology )
เปลี่ยนเป็น วท.บ. เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ( B.Sc. Industrial and Engineering Chemistry )


จุดเด่น : เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม หรือ IEC เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานศาสตร์ความรู้ระหว่างเคมี เคมีประยุกต์และเคมีวิศวกรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อจุดประสงค์ในการแก้ปัญหาในทางอุตสาหกรรมที่ทั้งนักเคมีหรือวิศวกรไม่สามารถแก้ไขจัดการได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน  มีทั้งความรู้หลักทางด้านเคมี เคมีประยุกต์ และความแข็งแกร่งในพื้นฐานด้านวิศวกรรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
- ต้องการเพิ่มพูนและบูรณาการความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี เคมีประยุกต์ และวิศวกรรม
- นำไปสู่การแก้ปัญหาทางเคมีอุตสหกรรมและวิศวกรรม ซึ่งจะช่วยเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
- ต้องการหาประสบการณ์ชีวิต การทำงานเป็นทีม เปิดโลกทัศน์ เพิ่มมุุมมองและวิสัยทัศน์ในระดับสากล และแสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ทั้งในหน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ และแม้แต่การดำเนินธุรกิจส่วนตัวให้ประสบผลสำเร็จอย่างสูง
8. สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
สาขาเดิมคือ ฟิสิกส์ประยุกต์
เปลี่ยนเป็น ฟิสิกส์อุตสาหกรรม


จุดเด่น : มุ่งเน้นความรู้ทางด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม 4.0  และ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ประยุกต์ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนําองค์ความรู้ไปแก้ไขปัญหาในการทำงานจริงได้

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
สนใจในวิทยาศาสตร์ มีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ9. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จุดเด่น : มุ่งเน้นความรู้และเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีรากฐานจากความคิด การปฏิบัติและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
สหศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันทางอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
- คนที่มีทักษะ ความรู้ที่ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- มีทักษะในการแก้ไข้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
- พร้อมเรียนรู้และพัฒนาสิ่งให้ตลอดเวลา
10. สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล ( Applied Statistics and Data Analytics )
จุดเด่น : ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการทางภาคธุรกิจมากขึ้น มีทั้งรายวิชาเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้น้อง ๆ เชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนกับการประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
- ช่างสังเกต มีความความหลงใหลในการมองหาความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นในข้อมูล 
- สนุกในการแปลงโจทย์และความต้องการทางธุรกิจเป็นสมมติฐาน 
- เข้าสู่กระบวนการหาคำตอบโดยใช้ระเบียบวิธีทางสถิติ
1 โครงการ หลักสูตร 2 ปริญญา
จุดเด่น
ตอบโจทย์เรื่องอะไรผลิต Smart people บัณฑิตที่มีความรู้และทักษะที่หลากหลายพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive เพิ่มโอกาสการได้งานทำของบัณฑิต
 
ปริญญาที่หนึ่ง
ชื่อเต็ม ( ภาษาไทย ) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ
( ภาษาอังกฤษ ) :Bachelor of Engineering ( IoT System and Information Engineering )
 

ปริญญาที่สอง
ชื่อเต็ม  ( ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
( ภาษาอังกฤษ ) :Bachelor of Science ( Industrial Physics )

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
มีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
- มีความรู้ด้านไอโอทีและสารสนเทศ
- มีความรู้ทางฟิสิกส์และวิศวกรรมระบบไอโอที

 


รายละเอียดเพิ่มเติม
สนใจสอบถาม โทร.02-329-8400 ถึง 8411 โทรสาร.02-329-8412
Website : https://www.science.kmitl.ac.th/#/home
Facebook : https://www.facebook.com/SciKmitl

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด