หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

เตรียมพบกับ 5 กูรูสายวิทย์ฯ ในเเทศกาลเด็กวิทย์ พิชิตงานในอนาคต 2021

วันที่เวลาโพส 21 กันยายน 64 15:26 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium

เร็ว ๆ นี้เตรียมพบกับ 5 กูรูสายวิทย์ฯ  ในเทศกาลเด็กวิทย์ พิชิตงานในอนาคต 2021 กับ 4 อาจารย์ที่มากประสบการณ์ ของคณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 1 ติวเตอร์ เบอร์ 1 ของประเทศ แต่ละคนมีผลงานอะไรน่าสนใจบ้าง อยากรู้แล้วตามพี่มาเลย


เจาะลึกพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
รศ.ธีระวัฒน์  ประกอบผล ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงาน 
สอนและวิจัยด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว มีผลงานการเขียนหนังสือด้านคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มากว่า 30 ปี เป็นกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) สาขาคอมพิวเตอร์

หัวข้อที่สอน 

เจาะลึกพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
1. เริ่มต้นเรียนรู้
2. เขียนโปรแกรมรับและแสดงข้อมูล
3. รูปแบบโครงสร้างการเขียนโปรแกรม
4. เริ่มต้นเขียนโปรแกรมคำนวณ
5. การเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์
6. การเขียนโปรแกรมเงื่อนไข
7. การเลือกทำแบบสองทางเลือก
8. การเลือกทำหลายทิศทาง
9. ตัวอย่างโจทย์ปัญหา
10.  การคำนวณทางคณิตศาสตร์ติวสรุปเนื้อหาเคมีเข้มข้น
ดร.การุณย์ สาดอ่อน ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงาน
- อาจารย์สอนรายวิชาชีวเคมีและปฏิบัติการชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะอุตสาหกรรมอาหาร
- อาจารย์ติวค่ายเคมีโอลิมปิก ในหัวข้อเคมีอินทรีย์
- ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในฐานข้อมูล SCOPUS 7 ชิ้นงาน
- ทำงานวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
- ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

หัวข้อที่สอน

ติวสรุปเนื้อหาเคมีเข้มข้น
- พันธะ โครงสร้าง และสมบัติของสารอินทรีย์
- การจำแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์
- ปฏิกิริยาและสารมัธยันตร์ในเคมีอินทรีย์
- สเตอริโอเคมี
- สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เบนซีนและอนุพันธ์ของเบนซีน แอลกอฮอล์ อีเทอร์ อีพอกไซด์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก สารประกอบฟีนอล และเอมีน Biology ปลดล็อกเคล็ดลับ 
รศ.ดร.เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงาน 
- อาจารย์สอนรายวิชาวิชาชีวเคมีอินทรีย์ และปฏิบัติการชีวเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะอุตสาหกรรมอาหาร
- อาจารย์ติวค่ายเคมีโอลิมปิค ในหัวข้อชีวโมเลกุล
- ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในฐานข้อมูล SCOPUS 14 ชิ้นงาน
- กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
- ทำงานวิจัยทางด้านพลังงานทดแทน การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากสาหร่ายสีเขียว 
- กรรมการหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
- ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

หัวข้อที่สอน

Biology ปลดล็อกเคล็ดลับ 
1. โครงสร้างทางเคมีของสิ่งมีชีวิต 
2. วิวัฒนาการของเซลล์ผ่าน Endosymbiosis 
3. กระบวนการให้พลังงานของสิ่งมีชีวิต 
4.พันธะไฮโดรเจนในสิ่งมีชีวิต 
5. กรดไขมันและการสร้างเยื่อหุ้ม 
6. ระบบเมมเบรนและออสโมซิส 
7. บัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต 
8. กรดอะมิโน 
9. โครงสร้างโปรตีน 
10. ฮีโมโกลบิน 
11. เอนไซม์ โคเอนไซม์ และโคแฟกเตอร์ 
12. การทำงานของเอนไซม์ เคล็ดไม่ลับ..เพิ่มคะแนนลิมิตของฟังก์ชัน
ผศ.ดร.บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร
- หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  2561 – ปัจจุบัน
- คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์วิเคราะห์ดิจิตัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561 - ปัจจุบัน
- ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  2554 - 2556

หัวข้อที่สอน
ลิมิตของฟังก์ชันเคล็ดไม่ลับ...เพิ่มคะแนน ติวเตอร์เบอร์ 1 ของประเทศ
ครูพี่เจต เจษฎา สุขุมามาศ
ผลงาน
ครูพี่เจต ติวเตอร์ boostup PAT1 เบอร์ 1 ของประเทศ เคล็ดลับทำคณิต ที่เด็กเก่งใช้ สอนเทคนิคทำ PAT 1 ให้ได้เกิน 150+ + เคล็ดลับทำ  + เทคนิครูปแบบโจทย์พิเศษ ดังนี้ 1. ตรรกศาสตร์ 2. แคลคูลัส และ 3. ลำดับอนุกรม 


หัวข้อที่สอน
PAT1-ติวเตอร์ boostup เผยเคล็ดลับที่เด็กเก่งใช้...แต่ไม่มีใครรู้ 
1. สรุปตรรกศาสตร์
2. ตารางแจกแจงค่าความจริง
3. test
4. ฟังก์ชัน
5. ฟังก์ชัน test
6. ข้อสอบปี 63 Ex.
7. PAT 1 63 Ex.

 
เทคนิค เพื่อการสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์  โ่ดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ สจล  และติวเตอร์ Boostup 
=======
2 ขั้นตอนง่ายๆ รับคอร์สติวฟรีทันที คณะวิทย์ฯลาดกระบัง
1. ลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าร่วมได้ที่ Line@เท่านั้น!!  ID: @boostuptutor หรือคลิก https://lin.ee/wf7s71s แอดเพื่อนรับคอร์สติวฟรีทันที คณะวิทย์ฯลาดกระบัง พิมพ์ "  คณะวิทย์ฯลาดกระบัง"
2. เข้าเรียนได้ที่  https://www.boostup.in.th/course/my
.
เรียนได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
.
สนับสนุนระบบเรียนออนไลน์ โดย
www.Boostup.in.th  สามารถเรียนผ่าน โทรศัพท์มือถือ/PC/Tablet ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา


สมัครติวฟรี เทศกาลเด็กวิทย์ พิชิตงานในอนาคต 2021

" คณะวิทย์ฯลาดกระบัง"

https://forms.gle/RP2zcHSA6zdmowPv7

สนใจสอบถาม โทร.02-329-8400 ถึง 8411 โทรสาร.02-329-8412
Website : http://www.science.kmitl.ac.th/#/home
Facebook : https://www.facebook.com/SciKmitl

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด