หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

คอมฯ สาขานี้เรียนอะไร?

วันที่เวลาโพส 28 กันยายน 64 15:24 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ชอบการเขียนโปรแกรม พี่แนะนำสาขานี้เลยค่ะ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ้าหากน้องๆ รู้สึกชอบและสนุกไปกับมันก็จะยิ่งดี เพราะจะทำให้น้อง ๆ เรียนคณะนี้ได้อย่างมีความสุข

เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีน้อง ๆ สนใจเข้าศึกษาต่อกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวถ้าหากน้องรู้ตัวว่าไม่ได้ชอบเขียนโปรแกรม ไม่ชอบการคำนวณ พี่แนะนำให้เลือกสาขาอื่นดีกว่า หากน้อง ๆ อยากรู้จักสาขานี้กันแล้ว ตามพี่มาเลยค่ะจุดเด่นของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เป็นหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีรากฐานจากความคิด การปฏิบัติและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับสหศาสตร์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันทางอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะได้รับทักษะได้ต่อไปนี้
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีวิทยาการคอมพิวเตอร์กับศาสตร์แขนงอื่น
- มุมมองและประสบการณ์การทำงานในระดับระบบงานขนาดใหญ่
- ความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ความรับผิดชอบต่อสังคมในวิชาชีพของตน
- ทักษะการสื่อสารและการจัดการตนเอง
รายละเอียดวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
- การเขียนโปรแกรมเชิงออบเจกต์
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สถิติและความน่าจะเป็น
- แคลคูลัสสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
- คณิตศาสตร์ดิสครีต
- พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
- โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
- โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
- ระบบปฎิบัติการ
- ระบบฐานข้อมูล
- การวิเคราะห์และจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
- กรรมวิธีคำนวณเชิงตัวเลข
- การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี
- การวิเคราะห์และการออกแบบซอฟต์แวร์
- การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
- ปัญญาประดิษฐ์
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์
- การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
- แนวคิดและตัวแบบของภาษาโปรแกรม
- จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสังคม
นอกจากนี้น้อง ๆ ยังสามารถเลือกวิชาเลือกในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
- กลุ่มวิชาทฤษฎีวิทยาการคอมพิวเตอร์และการประยุกต์
สิ่งที่น้อง ๆ จะเรียน MACHINE LEARNING , NEURAL NETWORK AND DEEP LEARNING , AUTOMATA THEORY AND FORMAL LANGUAGES , COMPONENT-BASED COMPUTING


- กลุ่มวิชาหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์การพัฒนาระบบ
สิ่งที่น้อง ๆ จะเรียน SOFTWARE ARCHITECTURAL DESIGN , SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION AND MANAGEMENT , DESIGN PATTERNS IN OBJECT-ORIENTED PROGRAMMNG , SOFTWARE TESTING , SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT , ANDROID MOBILE APPLICATION PROGRAMMING , BLOCKCHAIN : CONCEPTS AND APPLICATION DEVELOPMENT , PYTHON PROGRAMMING , ENTERPRISE  COMPUTING


- กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
สิ่งที่น้อง ๆ จะเรียน DESIGNING INTERACTIVE SYSTEMS , ADVANCED COMPUTER GRAPHICS , VISUALIZATION , MIXED REALITY , COMPUTING GAME PROGRAMMING , ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR COMPUTER GAMES


- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล และอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง
สิ่งที่น้อง ๆ จะเรียน 
 ADVANCED DATABASE SYSTEMS , EMBEDDED AND REAL-TIME SYSTEMS , PRINCIPLES OF INTERNET OF THINGS IMPLEMENTATION , DATA MINING TECHNIQUES , WEB MINING , IMAGE MINING , BIG DATA ANALYSIS , SPATIAL DATABASES AND GIS APPLICATIONS , PROGRAMMING PREDICTIVE MODELS USING PYTHON

- กลุ่มวิชาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
สิ่งที่น้อง ๆ จะเรียน  CRYPTOGRAPHY ALGORITHMS , IT SECURITY FRAMEWORKS AND STANDARDS , OFFENSIVE SECURITY AND COMPUTER FORENSICS , SYSTEM SECURITY , CODING AND INFORMATION THEORY , NETWORK SECURITY , INFORMATION THEORY AND SIGNAL PROCESSING , NET CENTRIC COMPUTING

ชุดหน่วยการเรียนรู้ ( Module )
1. MODULE: BIG DATA ARCHITECURE AND ENGINEERING
2. MODULE: DATA SCIENCE AND ANALYTICS
3. MODULE: FULL STACK WEB DEVELOPMENT
สาขานี้เหมาะสำหรับใคร ?
- ต้องการเป็นผู้สร้าง ผู้พัฒนานวัตกรรม
- มีความคิดเป็นระบบและตรรกะ
- ใฝ่รู้ และต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตคุณสมบัติ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และศิลป์ - คำนวณ


ช่องทางการติดต่อ
Website : https://www.science.kmitl.ac.th/department-com#/about
Facebook : https://www.facebook.com/cskmitl/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ