หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8 หลักสูตรยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่เวลาโพส 01 เมษายน 65 15:13 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อพฤติกรรมในการใช้ชีวิตรวมถึงการเรียนรู้  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (digital transformation) ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาเป็นปัจจัยกระตุ้น ส่งผลให้สถาบันการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย ไปจนถึงอุดมศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการเรียนการสอน เช่นเดียวกับที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ปรับตัวรับแนวทางการเปลี่ยนแปลงตลาดการศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหม่เพื่อตอบรับ “การศึกษายุคดิจิทัล” สนองตอบความต้องการตลาดแรงงาน

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน มบส. จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ควบคู่กับแนวคิดของนักศึกษาที่ต้องการเห็นความหลากหลายในระหว่างเรียนและตอบโจทย์โลกการทำงานและตรงตามความสนใจของผู้เรียน 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบไม่ได้มุ่งเน้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจหลากหลายศาสตร์ไปพร้อมกัน ซึ่งเทรนด์การเรียนรู้ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างบูรณาการทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ มบส. ในการปรับตัวสู่การเรียนรู้ยุคใหม่1.หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
จะได้เรียนรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ผสมผสานกับระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันเช่น เทคโนโลยี AI , อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) ,  การมองเห็นของเครื่องจักร (Machine Vision) , ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ เป็นต้น โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันควบคู่กับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านระบบเครือข่าย  และสามารถตัดสินใจเพื่อการทำงานโดยอัตโนมัติ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักรกลและระบบในลักษณะอุตสาหกรรมอัตโนมัตินับว่าเป็นหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังมีบทบาทในโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและตามมาตรฐานของสภาวิศวกรทำให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพที่พร้อมแข่งขันกับตลาดแรงงานได้2.สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง
จะเริ่มเรียนตั้งแต่ศาสตร์งานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงเบื้องต้น ไปจนถึงเรียนรู้การผลิตสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ และออนไลน์สามารถออกแบบรายการข่าว รายการสารคดี ละครซีรีย์  วาไรตี้พอดแคสต์เกมออนไลน์ งานเขียนข้ามสื่อรวมถึงเรียนรู้ศิลปะการพูด การใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง และการนำเสนอซึ่งเป็นหัวใจหลักของงานในอุตสาหกรรมสื่อ นักศึกษาทุกคนจะได้ฝึกกระบวนการคิด ผลิตเชิงลึกในการออกแบบสร้างสรรค์สื่อการตลาดดิจิทัลทุกประเภทในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งการผลิตคอนเทนต์ดิจิทัล การสื่อสารการตลาดดิจิทัล เป็นต้น 

นักศึกษาจะสนุกกับวิชาเลือกที่จะได้พัฒนาตนเองจนเกิดความชำนาญในศาสตร์การผลิตละครโทรทัศน์ การผลิตสารคดีโทรทัศน์ การผลิตข่าวดิจิทัล เกมสตรีมมิง การรายงานข่าวในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง การผลิตรายการในระบบเสมือนจริง การแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย การออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากและการจัดแสงการผลิตพอดแคสต์ การผลิตสารคดีพอดแคสต์ กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์ การสร้างสรรค์การเขียนเพื่องานมัลติแพลตฟอร์มกลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างแบรนด์ในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง

โดยมีชุดรายวิชาพัฒนาทักษะให้นักศึกษาได้พัฒนางานจริงเน้นการสอนจากตัวจริงและการฝึกงานกับเครือข่ายวิชาชีพในอุตสาหกรรมสื่อ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานระดับมืออาชีพ3.หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( นานาชาติ )
จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเป็นหลักจึงได้รับความสนใจจากนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยหลักสูตรจะครอบคลุมทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจในระดับสากล หลักสูตรนำเสนอประเด็นการบริหารจัดการทางธุรกิจอย่างเหมาะสมในหลากหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการตลาดระหว่างประเทศ ด้านวัฒนธรรม สังคม กฎหมาย ระเบียบข้อตกลงระหว่างประเทศ การนำเข้าและการส่งออกรวมทั้งการเจรจาต่อรองทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุกิจ ความเป็นผู้นำในระดับสากล และกลยุทธ์สำหรับขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างๆ ทั่วโลก

นับเป็นการเปิดโลกแห่งธุรกิจให้กว้างไกลอย่างไร้ขีดจำกัด และเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักบริหารจัดการธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยการใช้ในการสอน ด้วยการเรียนการสอนที่พัฒนาองค์ความรู้ให้มีความทันสมัย เน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนหลักการของเหตุผล สามารถยืนหยัดท้าทายการแข่งขันในโลกธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติจริงในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าไปแข็งขันในตลาดแรงงานปัจจุบันได้ซึ่งการเรียนการสอนของที่นี้จะอยู่ในแบบ “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” จากผู้ที่มีประสบการณ์จากสายอาชีพโดยตรง และใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งหมด นอกจากนี้เรายังมีอาจารย์ที่มากประสบการณ์จากภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงในการทำงานและการสอนมากมาย และเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรธุรกิจชั้นนำมาร่วมสอนตลอดหลักสูตร4.หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่มุ่งมั่นผลิตครูมืออาชีพ  มีความรู้คู่คุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย เน้นการจัดการเรียนรู้ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาการคิดเชิงคำนวณและการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรจะเน้นไปในทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์รวมทั้งวิชาชีพครูด้วย เช่น การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เทคนิคการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิทยาการคำนวณสำหรับครูเทคโนโลยีดิจิทัล การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  การออกแบบสื่อ 3 มิติ การออกแบบและผลิตกราฟิก แอนิเมชัน  และสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา ระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา เป็นต้น 

นักศึกษาจะได้เรียนในหลักสูตรนี้เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เห็นได้ชัดเจนจากการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เดินหน้าเข้าสู่อนาคต และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด ถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่ลืมที่จะปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ประกาศนี้จำสามารถนำพานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียนสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้เป็นอย่างดี จะส่งผลให้ เป็นครูเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่ดีในอนาคตอีกด้วย5.หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
เป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการดูแลสุขภาพความงาม นันทนาการและการออกกำลังกายโดยเนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย พื้นฐานทางธุรกิจสุขภาพและความงามกลไกทางการกีฬาและการออกกำลังกาย กายภาพบำบัด โภชนาการ สาธารณสุข กฎหมายและจรรยาบรรณทางด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม นับว่าเป็นสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานด้านสุขภาพกำลังมาแรง และเป็นที่ต้องการสูงทั้งด้านสุขภาพ เสริมความงาม และศูนย์ออกกำลังกาย 

ซึ่งอุตสาหกรรมบริการเหล่านี้ยังคงต้องพึ่งพามนุษย์ในการเป็นผู้ให้บริการควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพและความงาม หลักสูตรมุ่นเน้นในการสอนให้นักศึกษาก้าวทันเทคโนโลยี และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามเพราะเทรนด์รักสุขภาพกำลังเป็นที่สนใจในยุคปัจจุบัน ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นเราจึงถือคติเรียนจริง ปฏิบัติจริง ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันและทันสมัย เรียนรู้และฝึกงานในสถานประกอบการจริงพร้อมนำความรู้ไปใช้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้6.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะ
เป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีแขนงให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจแบ่งออกเป็น “ แขนงวิชาหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ ” ผู้เรียนมีความสามารถในการพัฒนาฮาร์ดแวร์ด้านหุ่นยนต์และระบบงานควบคุมอัจฉริยะต่าง ๆ เช่น ระบบฟาร์มอัจฉริยะ ปลั๊กไฟอัจฉริยะ ฯลฯ ระบบสมองกลฝังตัวระบบวิเคราห์และรู้จำใบหน้าและเรียนรู้ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ plate form web application หรือ Android application เพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นจากปัญหาในสถานการณ์จริงที่ได้รับจากการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือจากโจทย์ปัญหาด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลเป็นผลให้ได้บัณฑิตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานสถานประกอบการชุมชนและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

“ แขนงวิชาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทางการแพทย์ ” เป็นหลักสูตรการเรียนเกี่ยวกับระบบงานวิศวกรรมในโรงพยาบาล เช่น งานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ งานบริหารหน่วยจ่ายกลาง เป็นต้น เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องมือแพทย์แต่ละชนิด เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพสถานพยาบาล ฝึกหัดการซ่อมเครื่องมือแพทย์ชนิดต่างๆ จากการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาล เรียนรู้การการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติทางการแพทย์ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในประเทศ เป็นผลให้ได้บัณฑิตที่สามารถตอบโจทย์การต้องการเป็น Medical hub ของประเทศไทย 

การประยุกต์ใช้เทคโนโยลีในประเทศสร้างนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยผู้เรียนทั้งสองแขนงสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสังคมและท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ยุค Thailand 4.0 สามารถคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพราะศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติทางการแพทย์จัดเป็นสาขาวิชาที่กำลังมาแรงในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Smart system และโลก Metaverse 

ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้งานหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะนานาชนิดในการสื่อประสานระหว่างคนกับโลก Metaverse ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ต้องถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการรักษาและวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งศาสตร์ทั้ง 2 แขนงนี้นับวันจะถูกพัฒนาให้ง่ายต่อการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้งาน และที่สำคัญยังมีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนในทั้ง 2 สาขานี้  ดังนั้นผู้ที่สนใจจะศึกษาทางด้านนี้จึงไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนจบได้หรือไม่ เพราะคณาจารย์ในสาขาทุกคนมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้ง 2  เป็นอย่างดีพร้อมให้ความรู้และสอนให้ผู้เรียนสามารถคิดได้และทำงานเป็น รวมทั้งมีแนวทางในการผลักดันให้นักศึกษาทุกคนที่มีความตั้งใจจริงสามารถเรียนจบได้ตามหลักสูตรอย่างแน่นอน 7.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรีวิทยาลัยการดนตรี 
จะเน้นเทคโนโลยีในการผลิตงานดนตรีในด้านต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมดนตรีในด้าน Sound Engineer Light and Sound Control Mixing Engineer Recording Engineer และ Mastering Engineer  รวมถึงการผลิตงานด้าน Sound Design เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา เกมส์ และแอนิเมชั่น การสังเคราะห์เสียง ( Sound synthesis ) สําหรับการผลิตเกมส์และแอนิเมชัน การสร้าง Effect ทางเสียงและทางภาพ สําหรับการผลิตโฆษณาและภาพยนตร์ 

การออกแบบระบบเสียง การออกแบบสตูดิโอสำหรับงานบันทึกเสียงรวมทั้งการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกเพื่อนำมาใช้ในการผลิตงานเสียงและดนตรี เช่น การใช้งาน AI ในการผลิตงานดนตรี เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างจากหลักสูตรอื่น คือ ผู้เรียนจะได้เรียนศาสตร์ทางดนตรีอย่างเข้มข้นเพื่อผนวกกับเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจ และเข้าถึงดนตรีอย่างลึกซึ้ง ซึ่งนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรจะได้รับการบ่มเพาะให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี และลึกซึ้งในศาสตร์ด้านดนตรีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติดังนั้นหลักสูตรดังกล่าวจะผลิตนักเทคโนโลยีและนวัตกรการผลิตดนตรีเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมบันเทิง8.สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
สร้างองค์ความรู้และทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โดยสาขาวิชาจะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ได้แก่ ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีและญี่ปุ่น เพื่อมุ่งให้บัณฑิตมีความรู้ความชำนาญในแขนงวิชา นอกจากนี้ยังมีการวิจัย โครงการบริการวิชาการสู่สังคมและรักษาศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้  Dong-ah Institute of Media and Arts ( 동아방송예술대학교 ) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม 

แต่ละหลักสูตรที่น่าสนใจเพื่อเตรียมพร้อมในยุค Next Normal อีกมากมาย เพราะเด็กไทยมีการตื่นตัวและเลือกเรียนในสาขาที่สอดรับกับรูปแบบงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้น จึงมีการพัฒนาตนเองให้ทันกับโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่มีนวัตกรรม AI เข้ามาเป็นผู้แข่งขันคนสำคัญกับมนุษย์ 

ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและนักศึกษา มีการดำเนินการปรับการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกเหนือจากหลักสูตรหลักแล้วเรายังปลูกฝังทักษะ soft skills มบส. จะเป็นสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเตรียมพร้อมทักษะต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่โลกการทำงานอีกทั้งผลักดันความสามารถในการปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ช่องทางการติดต่อ
โทร 02 473 7000
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/bsrunews/
Website : https://www.bsru.ac.th/
E-mail : admin@bsru.ac.th

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด