หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

สาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 3 จำนวน 70 ที่นั่ง TCAS65

วันที่เวลาโพส 03 พฤษภาคม 65 10:41 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ เป็นหลักสูตรเริ่มต้น และเก่าแก่ที่สุดของภาควิชา แต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และ ดิจิตัลเข้ามามีบทบาท ทำให้แนวโน้มทางการศึกษาและความต้องการในการทำงานเปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรสถิติ จึงได้มีการปรับตัวเพื่อให้สอดรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการศึกษาในทศวรรษที่ 21 จึงได้ปรับหลักสูตรในปี พ.ศ.2561 เป็น หลักสูตรสถิติ ( เอกสถิติประยุกต์ ) หรือรู้จักกันในนาม “ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรสถิติประยุกต์ ” นั่นเอง


สาขาสถิติ วิชาเอกสถิติประยุกต์
" พื้นฐานแน่น แม่นทฤษฎี มีวิชาโทเด่น เน้นโปรแกรมประยุกต์ บุกตลาดแรงงาน "
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ วิชาเอกสถิติประยุกต์

สถิติศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญและมีความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเกือบ ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือตัวเลข ดังนั้นหลักการและขั้นตอน การดำเนินงานด้านสถิติจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และสาขาวิชาชีพต่างๆ หลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2561 ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการเพิ่มบุคลากรด้านสถิติที่มีความสามารถด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาประเทศและแข่งขันกับนานาประเทศ โดยได้จัดทำตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( TQF ) พร้อมทั้งปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และทันกับวิทยาการในปัจจุบัน และปรับปรุงวิชาโทคณิตศาสตร์ประกันภัยให้สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพมากขึ้น เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมต่อไปอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สามารถทำงานหลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจ ด้านการตลาด ที่ต้องอาศัยการตัดสินใจและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงด้านวางแผนกลยุทธ์ภายใต้ความไม่แน่นอน เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักเขียนโปรแกรม ที่มีความรู้สถิติและสื่อสารได้ 
- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักสำรวจทางสถิติ นักวิชาการสถิติ 
- นักวิเคราะห์วางแผน วิจัย และประมวลผล
- โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
- งานด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
- นักสถิติการศึกษา
- งานอื่น ๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ เช่น งานด้านการพยากรณ์ การควบคุมคุณภาพสินค้า เป็นต้นสาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                  
รหัส 10050209213301B หลักสูตร วท.บ.สถิติ ( โครงการพิเศษ )
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS65 
รอบที่ 3 ADMISSION จำนวน 70 ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร 2-12 พ.ค. 65
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.mytcas.com
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  >> http://https://www.dapstu.com/

ช่องทางการติดต่อ
โทร 02 564 4440
website : https://www.dapstu.com/
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/DAPS-Thammasat-104342024771600

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ