หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

12 หลักสูตรน่าเรียน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่เวลาโพส 06 มิถุนายน 65 13:55 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ มารู้จัก 12 หลักสูตร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะมีหลักสูตรไหนน่าสนใจบ้างมาดูกัน

- แพทยศาสตรบัณฑิต 
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
- เทคโนโลยีบัณฑิต 
- การจัดการบัณฑิต1.แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถาบันที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ ลำดับที่ 10 ของไทย ถือกำเนิดจาก “ วชิรพยาบาล ” ผลิตบัณฑิตแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา และมีความเชี่ยวชาญ ด้าน เวชศาสตร์เขตเมือง ( ศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพคนเมือง )
2.พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเวชศาสตร์เขตเมือง ศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพคนเมือง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวม
3.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ. ผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่มีความสามารถ ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอก รพ. ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัยที่มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากล
4.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เปิดสอนเป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดยร่วมมือกับ กทม. ผลิตบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หลักสูตรเน้น การศึกษาด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติ การวางแผนและป้องกัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ

อาชีพที่รองรับ 
- สามารถทำงานได้ในหน่วยราชการ เช่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจของ กทม. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- กระทรวงมหาดไทยรวมทั้งสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
- นักจัดการวางแผนด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
- นักปฏิบัติการค้นหาเผชิญเหตุและกู้ภัย 
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- นักวางแผนและจัดการความเสี่ยง ในภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดสอนเพียงแห่งเดียว ในประเทศไทย เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และมีความสามารถด้านการประเมินความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ และห้องผ่าตัด การเตรียมและการติดตั้งเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดในระดับต้น

อาชีพที่รองรับ 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- นักปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด 
- นักเทคโนโลยีคลินิก 
- นักอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด หน่วยอภิบาล และห้องสวนหัวใจหลอดเลือด
6.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรสายปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค เน้นการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงของ รพ. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านรังสีเทคนิค ทั้งรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์

อาชีพที่รองรับ 
- นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ 
- ประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์  และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
7.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เปิดสาขาวิชานี้ สามารถทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาลและสถานประกอบการในตำแหน่งนักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในสถานพยาบาลและสถานประกอบการต่างๆ นอกจากได้ปริญญาบัตรแล้ว ยังเป็น เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ( จป. ) หลักสูตรผ่านการประเมินจากกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
8.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ของเมืองและมหานครผ่านความเข้าใจที่หลากมิติ โดยอาศัยเครื่องมือและเทคนิควิธีทางการบริหารจัดการเป็นแกนหลัก ควบคู่กับทักษะด้านวิชาชีพ ( Practice ) ที่หลากหลายทั้งนโยบาย วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ กฎหมาย ผังเมือง เป็นต้น โดยตั้งใจให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหศาสตร์ที่ต้องบูรณาการความรู้ของหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน
9.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตบุคลากรทางด้านการบินของประเทศในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตมีความรู้ทางด้านการบริการธุรกิจการบิน มีทักษะด้านความปลอดภัยการบิน การดูแลผู้โดยสาร การบริการขั้นสูงบนภาคพื้น และเครื่องบิน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ไปใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้ว ยังสร้างให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านการพยาบาล และการดูแลสุขภาพ เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความปลอดภัยและใส่ใจสุขภาพ
10.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ศึกษาเกี่ยวกับ การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ความปลอดภัย ให้ความรักความเมตตา จัดการสภาพแวดล้อมและกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนวิถีของครอบครัวมาเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีอาชีพที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
11. เทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้
1. กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง
2. กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร

ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาด้านอาชีพ การพัฒนางานซ่อมบำรุงเพื่อผลิตกำลังคนระดับปฏิบัติการ ด้านระบบขนส่งทางรางและงานอาคารสูง สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชนที่
สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 )

12. การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการอาคาร โดยบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติที่เกี่ยวกับงานและกระบวนการทำงานในด้านการจัดการซ่อมบำรุงทางเทคนิคของงานอาคาร
ช่องทางการติดต่อ
โทร: 02 244 3846–7
E-mail : pr@nmu.ac.th
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity/
เว็บไซต์ : https://www.nmu.ac.th/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ