หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

วิทยาลัยการบินและคมนาคม 4 ปีเรียนอะไร ?

วันที่เวลาโพส 08 มิถุนายน 65 11:34 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

เป็นการก้าวสู่การเปิดกว้างทางการบินอย่างจริงจัง ทำให้มีความต้องการในตลาดแรงงานทั้ง ช่างเครื่อง นักบิน บุคลากรการบินและภาคพื้นในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยการบินต่าง ๆ ที่มีความสำคัญอย่างมาก 

เนื่องจากเครื่องบินไม่เหมือนระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ที่จะสามารถจอดนิ่ง ๆ อยู่บนถนนหรือในทะเลได้หากเกิดเหตุขัดข้องขึ้นมา ณ ขณะนั้น มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้จัดตั้ง วิทยาลัยการบินและคมนาคม และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายไปสู่การคมนาคมด้านอื่น ๆ เช่น การขนส่งทางรางด้วย ไม่เพียงเฉพาะการบินเท่านั้น เพราะปัจจุบันการขนส่งทางราง อาทิ รถไฟฟ้าหรือรถไฟความเร็วสูงก็ได้ขยายตัวเข้ามาเช่นกันเรียนเกี่ยวกับอะไร?
เป็นหนึ่งเรื่องความปลอดภัยด้านการบิน ! ปูพื้นฐานลงลึกแบบมืออาชีพกันตั้งแต่ปี 1 สู่ตัวจริงด้านความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมการบินพร้อมฝึกบุคลิกภาพและเสริมความรู้ด้านภาษาสู่ระดับสากล Exclusive กันสุดๆ เรียนแบบใกล้ชิดกับครูฝึกนักบินตัวจริง เข้าสู่การเรียนปี 3 อย่างมั่นใจ เรียนรู้ด้านหลักการบิน อุตุนิยมวิทยาการบิน กฎหมายการบิน และเน้นสายอาชีพให้รู้จริงกว่าใคร ! เลือกเส้นทางอาชีพในปี 4 จะเรียนต่อด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน การจัดการสนามบิน การขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือเลือกเรียนต่อเป็นนักบิน ก็เลือกได้ !จบมาทำงานอะไร?
เป็นได้ครบแทบจะทุกส่วนงานบนสายการบิน..
- นักบิน
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลานจอด ( Ramp Agent )
- เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสัมภาระ ( Foreman )
- เจ้าหน้าที่บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ( Ground Equipment Services ) 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ( Cargo Services )
- พนักงานธุรการคลังสินค้า ( Cargo Coordinator )
- พนักงานจัดระวางบรรทุกสินค้าและไปรษณีย์ ( Warehouse Loader ) 
- ตัวแทนออกของ ( Shipping )
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน ( Aerodrome Standards  Department : AGA )
- เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน ( Aerodrome Safety Inspection Division : AS  )
- เจ้าหน้าที่กองสิ่งแวดล้อมการบิน ( Aviation Environment Division : EV )
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน ( Flight Operations Standards Department : OPS )
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยห้องโดยสาร ฝ่ายมาตรฐานการบิน ( Cabin Safety Division Officer : Flight Operation Standards Department )
- เจ้าหน้าที่กลุ่มประกันคุณภาพ ( Quality Assurance Group Officer )
- เจ้าหน้าที่กองแผนภูมิการบิน ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน ( Aeronautical Chart Division Officer : Aeronautical Information Services Department )
- เจ้าหน้าที่กองกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัย ( Safety Law Division Officer )
- เจ้าหน้าที่กองกฎหมายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ( Security Law Division Officer )
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในเขตการบิน
- เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน
- เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ( Air Traffic Controller )
- พนักงานอำนวยการบิน ( Flight Dispatcher )
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลานจอด ( Ramp Agent )
- งานด้านความปลอดภัยการบินในท่าอากาศยานYEAR 1 
เรียนรู้พื้นฐาน
น้อง ๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยการบิน รวมถึงการปรับพื้นฐานด้านความปลอดภัยเต็มรูปแบบ ในวิชาการสูญเสียการควบคุม, การค้นหาช่วยชีวิต, การฝึกการยังชีพ และปูพื้นฐานภาษาอังกฤษด้านการบิน เตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ระดับเข้มข้นYEAR 2 
เน้นทักษะความปลอดภัยการบิน

น้อง ๆ จะได้เรียนแบบเข้มข้นขึ้น เน้นทักษะความปลอดภัยการบิน + เสริม Eng for Aviation ฝึกเข้มด้านภาวะผู้นำด้านความปลอดภัย มุ่งเน้นทักษะความปลอดภัยการบิน ระบบการจัดการความปลอดภัยที่นักศึกษาต้องรู้ ที่จำเป็นสำหรับเส้นทางสู่การเป็นนักบิน พร้อมต่อยอดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการบิน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจYEAR 3 
ปูพื้นฐานการเป็นนักบินระดับมืออาชีพ

เลือกเรียนตามเส้นทางความชอบ + สุดว้าว! ปูพื้นฐานการเป็นนักบินระดับมืออาชีพ จัดเต็มกับความรู้ด้านการเดินอากาศ และมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ อุตุนิยมวิทยาการบิน เรียนรู้ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ สุด Exclusive! กับวิชาหลักการบินเบื้องต้น เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นนักบินระดับมืออาชีพ ซึ่งสามารถเลือกเรียนต่อได้หลากช่องทาง ทั้งด้านความปลอดภัยการบิน, การจัดการสนามบิน, การขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือเลือกเรียนเป็นนักบินได้โดยตรงYEAR 4 
เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านการบิน

น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเฉพาะ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านการบิน เตรียมติดปีกเหินฟ้ากับวิชาเลือกเฉพาะ
ต่อยอดจากชั้นปีที่ 3 ของเหล่ามืออาชีพด้านความปลอดภัยการบิน กับวิชาความรู้เกี่ยวกับนักบินส่วนบุคคล สามารถเลือกเรียนต่อเป็นนักบิน และนักบินพาณิชย์ รวมถึงการเรียนเรื่องเทคนิคเฉพาะแบบอากาศยานเครื่อง จนถึงสรีรวิทยาการบิน จัดเต็มกับประสบการณ์ทำงานนอกห้องเรียน เรียนรู้การจัดการบริหาร เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมธุรกิจการบินได้อย่างเต็มรูปแบบ !เหมาะกับใคร ?
เรียกได้ว่าเรียนที่เดียวได้ครบ! เหมาะกับน้อง ๆ ที่สนใจงานด้านการบิน จะเป็นนักบินพาณิชย์ นักบินส่วนบุคคล หรือสนใจกลุ่มด้านความปลอดภัยสนามบินและขนส่งทางอากาศ กลุ่มระบบอากาศยานไร้คนขับ กลุ่มการจัดการอำนวยการบิน กลุ่มความปลอดภัยและความมั่นคง บอกเลยว่าจบมารายได้ก็สูง มีสายงานรองรับได้หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการกันแบบสุด ๆ เลยตัวอย่างม.ที่เปิดหลักสูตรนี้
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ช่องทางการติดต่อ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 หรือ 06 1420 5641-4
Facebook Sripatum University : http://www.facebook.com/SPUsripatumuniversity/

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม : https://www.facebook.com/AviationSafetySPU/
เว็บไซต์ : https://www.spu.ac.th/fac/asf/th/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ