หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

ทำความรู้จัก 5 กลุ่มหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่เวลาโพส 21 มิถุนายน 65 10:45 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีหลักสูตรที่ทันสมัย หลากหลาย เหมาะสำหรับทุกคนที่ชอบด้านเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบ ทดลอง หาประสบการณ์ที่สนุกและตื่นเต้น และสร้างสรรค์ผลงานสุดล้ำและตอบโจทย์ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งรู้เท่าทันทุกเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกใบนี้ได้

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเรียน มีกลุ่มวิชาที่ชอบแล้ว แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะสมัครหลักสูตรไหนดี มาดูจุดเด่นและความแตกต่างของหลักสูตรในแต่ละกลุ่มกัน
กลุ่มที่ 1 :: CS | ICT | DT
ประกอบไปด้วย
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( CS ) 
ที่เน้นทั้งทางด้านทฤษฎี เพื่อให้มีความรู้ที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติ และประยุกต์แบบไร้ขอบเขต มีรายวิชาที่หลากหลายและทันสมัย รวมถึงการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ และสอดแทรกวิชาด้านธุรกิจ สำหรับการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครบในหลักสูตรเดียว
- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) 
ที่เน้นการปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร มีรายวิชาที่ครบครันทางด้านวิทยาการข้อมูล ( Data Science ) ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่มาแรงที่สุดแห่งยุค รวมถึงการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ และสอดแทรกวิชาด้านธุรกิจ สำหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
- หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล ( DT ) 
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่เน้นการฝึกงานหรือทำงานจริง ณ สถานประกอบการ โดยน้อง ๆ จะเรียนที่มหาวิทยาลัย 2 ปี ตามด้วยการฝึกงาน 2 ปี ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเข้มข้น และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานหลังจบการศึกษากลุ่มที่ 2 ::  DGS | ES
ประกอบไปด้วย
- หลักสูตรดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ( DGS ) 
ที่น้อง ๆ จะได้เรียนการสร้างเกมอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ทฤษฎีเบื้องต้น การวาดภาพ การปั้นโมเดลสามมิติ การพัฒนาและออกแบบเกม ทำอย่างไรให้เกมสนุก การเขียนเกมออนไลน์ การจัดจำหน่ายเกม และยังเป็นหลักสูตรแรกที่สอนการสร้าง Metaverse ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับโลกอนาคต
- หลักสูตรธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ( ES ) 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการเริ่มธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคดิจิทัลเพื่อรองรับอาชีพใหม่ โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงเป็นสำคัญ และเริ่มธุรกิจตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษา กลุ่มที่ 3 ::  FTI
ประกอบไปด้วย หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม ( FTI ) ที่มี 2 กลุ่มวิชาเอกให้น้อง ๆ ได้เลือกเรียนตามความสนใจ
- กลุ่มวิชา Food Technology
ที่เน้นทั้งทางด้านทฤษฎี เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยพร้อมสำหรับการปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ สำหรับการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมจริง เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน และสอดแทรกวิชาด้านธุรกิจ สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร
- กลุ่มวิชา Food Innovation
ที่เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ชอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่หลากหลาย ชอบการทำงานหรือฝึกงาน ณ สถานประกอบการ โดยจะได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเข้มข้น และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานทั้งใน
ระหว่างและหลังจบการศึกษา รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม พร้อมเป็นนวัตกรด้านอาหารตัวจริงกลุ่มที่ 4 ::  FE
ประกอบไปด้วย
- หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน ( FE )
ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านทฤษฎีทางการคำนวณ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้กับทฤษฎีทางการเงิน เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ตอบโจทย์การเงินในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจสมัยใหม่กลุ่มที่ 5 ::  RA | IWB
ประกอบไปด้วย
- หลักสูตรสหวิทยาการ ( ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ) ( RA ) 
ที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่เป็นที่ต้องการในระดับสูงมากทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยน้อง ๆ จะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับฝึกปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นในสภาพการทำงานจริง 
- หลักสูตรบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม ( IWB ) 
ที่มีความร่วมมือกับ ชีวาศรม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมในระดับ World Class โดยน้อง ๆ จะได้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างธุรกิจได้จริงดูรายละเอียดหลักสูตรของคณะวิทย์ ได้ที่ >> https://science.utcc.ac.th/course_bachelor/
สมัครเรียน ได้ที่ >> https://www.utcc.ac.th/admission/


ช่องทางการติดต่อ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 02 697 6505
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/utccSciTech
เว็บไซต์ : http://science.utcc.ac.th/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด