หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม 4 ปีเรียนอะไรบ้าง ?

วันที่เวลาโพส 28 มิถุนายน 65 14:59 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรมรองรับภาคอุตสาหกรรมอาหารในด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมอาหาร ตอบสนองความต้องการของธุรกิจอาหารสมัยใหม่


เรียนเกี่ยวกับ?
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารได้แก่ เคมีอาหาร การแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเป็น 2 กลุ่มวิชาเอกตามความสนใจ ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางอาหาร และ กลุ่มวิชาเอกนวัตกรรมอาหาร จบมาทำงานอะไร เงินเดือนเท่าไหร่?
- พนักงานฝ่ายผลิต 
- พนักงานฝ่ายการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 
- พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- พนักงานด้านการวิเคราะห์และการกำหนดมาตรฐานอาหาร
- พนักงานฝ่ายการตลาด การจัดซื้อและจำหน่าย
- ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
- นักวางแผนและพัฒนาธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม
เงินเดือน 18,000บาท/เดือน ขึ้นไปปี 1 เรียนอะไร? 
ความรู้พื้นฐาน

ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีทางอาหารและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ทักษะทางภาษาอังกฤษ และความรู้ทางด้านธุรกิจ เช่น หลักจุลชีววิทยา โภชนศาสตร์ หลักเคมีอาหาร และ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เป็นต้น


ปี 2 เรียนอะไร? 
ความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีทางอาหาร

ความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีทางอาหาร ได้แก่ เครื่องมือทางกระบวนการแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยทางอาหารและสุขาภิบาล การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร  การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส การใช้วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสมจากธรรมชาติในอาหารอนาคต เป็นต้นปี 3 เรียนอะไร? 
- กลุ่มวิชาเอก เทคโนโลยีทางอาหาร ทักษะทางด้านเทคโนโลยีทางอาหาร เครื่องมือในการแปรรูปอาหารและสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เช่น เคมีอาหารประยุกต์ จุลชีววิทยาทางอาหารและการตรวจวิเคราะห์ การประเมินอายุการเก็บและวิเคราะห์อาหาร การสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น
- กลุ่มวิชาเอก นวัตกรรมอาหาร การประกอบการและแผนธุรกิจ การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารและธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการทางอาหาร แผนธุรกิจทางอาหารและการคิดเชิงออกแบบ การวิจัยผู้บริโภคและการตลาดสมัยใหม่ และ บรรจุภัณฑ์อาหารและนวัตกรรม เป็นต้นปี 4 เรียนอะไร? 
- กลุ่มวิชาเอก เทคโนโลยีทางอาหาร  บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาเพื่อใช้ในการวางแผน และการคิดวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่น สัมมนาทางเทคโนโลยีทางอาหาร และ โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีทางอาหาร เป็นต้น
- กลุ่มวิชาเอก นวัตกรรมอาหาร  การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร และการประยุกต์ใช้ความรู้กับการประกอบธุรกิจด้านอาหาร เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และ โครงการแบบจำลองธุรกิจและสตาร์ทอัพ เป็นต้นเหมาะกับใคร?
- กลุ่มวิชาเอก เทคโนโลยีทางอาหาร 
เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการความมั่นคงของชีวิต จบแล้วทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- กลุ่มวิชาเอก นวัตกรรมอาหาร 
เหมาะกับนักเรียนที่ชอบความท้าทาย จบแล้วสามารถทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม ( Innovation R&D ) ร่วมถึงการพัฒนาต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ ( Startup ) ตัวอย่าง ม.ที่เปิดหลักสูตรนี้
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม
โทร. 02-6976504-5, 02-6976520-1
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/Food-Science-Tech-UTCC-1040441209315609/
เว็บไซต์ : https://science.utcc.ac.th/major_fti/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ