หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

4 ปี นิติศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง ?

วันที่เวลาโพส 30 มิถุนายน 65 15:54 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมาจากการมีความรอบรู้เรื่องกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาค นักกฎหมายธุรกิจจึงเป็นที่ต้องการของตลาด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมุ่งเน้นหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ ที่พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

พร้อมฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง จากเหล่าคณาจารย์และนักกฎหมายมืออาชีพ เพื่อสร้างนิติศาสตรบัณฑิตยุคใหม่ ที่มีทั้งความรู้และคุณธรรม พร้อมปรับตัวได้ทันกับโลกยุคสารสนเทศเพื่อปูทางสู่การเป็นนักกฎหมายมืออาชีพยุคใหม่ สมดังกับปณิธานของคณะที่ว่าวิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม นำกฎหมายธุรกิจเรียนเกี่ยวกับอะไร ?
เรียนวิชากฎหมายตั้งแต่ประวัติศาสตร์กฎหมาย กฎหมายพื้นฐาน และกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี ที่สามารถนำไปสอบเนติบัณฑิตเพื่อไปประกอบอาชีพในสายงานทนายความ อัยการ และผู้พิพากษาได้ นอกจากนั้น มีการเรียนกฎหมายเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นกฎหมายธุรกิจสมัยใหม่ กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย นักธุรกิจ หรือผู้บริหารที่รอบรู้กฎหมายสมัยใหม่จุดเด่น
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญฎหมายธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นที่ปรึกษาองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์นอกตำราให้กับนักศึกษาได้
มีวิชากฎหมายเฉพาะทางที่ให้เลือกศึกษาตามความถนัด มี VDO คลิปการเรียนแต่ละครั้งให้ย้อนดูได้ เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากกรณีที่เกิดขึ้นจริง ( Work-Integrated Learning: WIL ) ทำให้จบไปแล้วพร้อมทำงานได้จริงจบมาทำงานอะไร?
- ผู้พิพากษา เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 35,000 บาท
- อัยการ เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 35,000 บาท
- ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 18,000-25,000 ( แล้วแต่บริษัท )ปี 1 เรียนอะไร
เรียนวิชากฎหมายเบื้องต้น
เน้นเรียนวิชาศึกษาทั่วไป และวิชากฎหมายเบื้องต้น เช่น ประวัติศาสตร์กฎหมาย กฎหมายอาญา และกฎหมายนิติกรรมสัญญาปี 2 เรียนอะไร
เรียนวิชากฎหมายในชีวิตประจำวัน

เน้นเรียนวิชากฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายมหาชน กฎหมายครอบครัว กฎหมายลักษณะหนี้ ปี 3 เรียนอะไร
เน้นนำไปปฏิบัติงานได้จริง

เน้นเรียนวิชากฎหมายเพื่อนำไปปฏิบัติงานได้จริง เช่น วิธีการว่าความ และกฎหมายวิธีพิจารณาในชั้นศาล ปี 4 เรียนอะไร
เน้นการเตรียมความพร้อม
เน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เป็นนักกฎหมายธุรกิจสมัยใหม่ พร้อมกับมีวิชาเฉพาะด้านให้เลือกเพื่อการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เหมาะกับใคร ? 
เหมาะกับนักศึกษาที่มีเป้าหมายในชีวิตว่าจะประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย แต่นอกจากนี้ ยังเหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการมีทางเลือกด้านอาชีพของตนเอง และนำความรู้ทางกฎหมายมาเป็นจุดเด่นให้กับตัวเอง เช่น นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความรู้กฎหมาย หรือผู้ประกอบการที่รู้กฎหมายสมัยใหม่ เป็นต้นตัวอย่าง ม.ที่เปิดหลักสูตรนี้
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสยาม


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิติศาสตร์
โทร 02 697 6805
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/UtccLawSchool/
เว็บไซต์ : https://law.utcc.ac.th/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ