หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

#อาชีพโลจิสติกส์ กับ 7 หลักสูตรสุด HOT 7 หลักสูตรสุด HOT มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่เวลาโพส 15 สิงหาคม 65 13:08 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

พี่จะพาน้อง ๆ มารู้จัก 7 หลักสูตรสุด HOT  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีหลักสูตรไหนน่าเรียน เหมาะสำหรับใครมาดูกันเลย


1. บริหารธุรกิจบัณฑิต ( สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน )
ภาคปกติ สำหรับ ม.6 / ปวช. / กศน. 
- เรียน 3 ปีครึ่ง ( 128 หน่วยกิต ) 
- สหกิจศึกษา 4 เดือน
- Certificate: TPQI [LV1]
- สามารถกู้ ลักษณะที่ 2 + Human Capital ได้2.บริหารธุรกิจบัณฑิต ( สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน )
WIL สำหรับ ม.6 / ปวช. / กศน. 
- เรียน 3 ปีครึ่ง ( 128 หน่วยกิต ) 
- work integrated learning
- ทำงานร่วมกับสถานประกอบการ 10 เดือน
- มีรายได้ระหว่างเรียน
- โอกาสได้งานทำ 100%
- สามารถกู้ ลักษณะที่ 2 + Human Capital ได้3.บริหารธุรกิจบัณฑิต ( สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน )
โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก
สำหรับ ม.6 / ปวช. / กศน. 
- เรียน 3 ปีครึ่ง ( 128 หน่วยกิต ) 
- ทำงานร่วมกับสถานประกอบการธุรกิจนำเข้าส่งออก

- สามารถกู้ ลักษณะที่ 2 + Human Capital ได้
- Certificate TPQI
- มีรายได้ระหว่างเรียน 
- โอกาสได้งานทำ 100%
* มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- รับจำนวนจำกัด -4.บริหารธุรกิจบัณฑิต ( สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน )
ภาควันอาทิตย์  สำหรับ ปวส.
- เรียน 2 ปี ( 79 หน่วยกิต ) 
- Certificate: TPQI [LV1]
- สามารถกู้ ลักษณะที่ 2 + Human Capital ได้

*สามารถเลือกเรียนวันธรรมดาได้ จบภายใน 2 ปี


5.บริหารธุรกิจบัณฑิต ( สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน &  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ )
DUAL DEGREE สำหรับ ม.6/ ปวช./ กศน.
- เรียน 3 ปี ครึ่ง (150 หน่วยกิต) 
- เรียนจบได้ 2 ปริญญา
- Certificate: TPQI [LV1]
- สามารถกู้ ลักษณะที่ 2 + Human Capital ได้

*มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท


6.บริหารธุรกิจบัณฑิต ( สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน & สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล )
DUAL DEGREE สำหรับ ม.6/ ปวช./ กศน.
- เรียน 3 ปี ครึ่ง ( 150 หน่วยกิต ) 
- เรียนจบได้ 2 ปริญญา
- Certificate: TPQI [LV1]
- สามารถกู้ ลักษณะที่ 2 + Human Capital ได้

*มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท


7.บริหารธุรกิจบัณฑิต / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน )
 ตรีควบโท สำหรับ ม.6 / ปวช. / กศน. 
- เรียน 4 ปี ( 164 หน่วยกิต )
- Certificate: TPQI [LV1]
- สามารถกู้ ลักษณะที่ 2 + Human Capital ได้ในระดับปริญญาตรี

- รับทุนส่วนลด ตามเงื่อนไขของหลักสูตร
*มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 15,000 บาท / ภาคการศึกษา


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ช่องทางการติดต่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 หรือ 06 1420 5641-4 และ 09 8896 9790
Website SPU : http://www.spu.ac.th
Facebook Sripatum University : http://www.facebook.com/SPUsripatumuniversity/

Website LSC SPU : http://www.spu.ac.th/fac/logistics
Facebook School Of LSC SPU : https://www.facebook.com/LSC.SPU

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ