หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

มน. เปิด 3 หลักสูตร ใหม่น่าเรียน คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

วันที่เวลาโพส 18 สิงหาคม 65 14:08 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ( NU-Logistics ) เป็นหน่วยงานประเภทเชิงสหสาขาวิชาชีพ ( Multidisciplinary ) เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ และด้านวิจัย 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิด 3 หลักสูตร ใหม่น่าเรียน จะมีหลักสูตรไหนบ้างมาดูกัน หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน )
ระยะเวลา : 4 ปี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนที่ทันสมัย เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล
2. มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถนำหลักการที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทุกสถานการณ์
3. มีความเป็นผู้นำ และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบสูง
4. มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
5. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โอกาสทางอาชีพ
1. นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
2. นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
3. นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ
4. นักวิเคราะห์และวางแผนด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
5. นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระบบโลจิสติกส์
6. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและกระจายสินค้า
7. เจ้าของธุรกิจหรือผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์
8. พนักงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้อง
9. อาชีพอื่นที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน )
ระยะเวลา : 2 ปี
ระบบการเรียนการสอนจะใช้ระบบแบบ Block Course System คือ เรียนหนึ่งวิชาแล้วสอบวัดผลจนจบวิชานั้นก่อน จึงเรียนวิชาถัดไปในแบบเดียวกัน โดยจะเรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา ( 09.00-16.00 น. )
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนำไปปรับใช้ได้กับงานด้าน วิชาการและในทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดำรงตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในแง่มุมต่าง ๆ ตลอดจนสามารถที่จะเป็นผู้นำความคิด ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและชี้นำสังคมในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
3. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและการจัดการเชิงประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีความเป็นสากล และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย

โอกาสทางอาชีพ
1. นักวิจัย/นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. นักวิจัย/นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
3. นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ หรือ นักวิจัยอิสระ
4. อาจารย์หรือนักวิชาการประจำสถาบันต่าง ๆ
5. เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ
6. ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้อง
7. ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในหน่วยงาน
8. นักวิเคราะห์และวางแผนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน )
ระยะเวลา : 3 ปี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีความเป็นสากล และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย
2. มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการ ทางธุรกิจ และทางสังคมได้
3. มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในแง่มุมต่าง ๆ อย่างลุ่มลึก ตลอดจนสามารถที่จะเป็นผู้นำความคิด ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและชี้นำสังคมในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
4. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนำไปปรับใช้ได้กับงานด้านวิชาการและในทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดำรงตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

โอกาสทางอาชีพ
1. นักวิจัย/นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. นักวิจัย/นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
3. นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ หรือ นักวิจัยอิสระ
4. อาจารย์หรือนักวิชาการประจำสถาบันต่าง ๆ
5. เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ
6.ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนในระดับสูง

จุดเด่นของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
- ผลิตบัณฑิตสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีความพร้อมและศักยภาพในการแข่งขันในยุค อุตสาหกรรม 4.0 
- คณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในองค์กรชั้นนำ
- มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศช่องทางการติดต่อ
โทร. 055 968 747 / 095 635 5467
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/LDSC.NU/?ref=page_internal
Wechat : http://ldsc.nu.ac.th/
line: nu-logistics
E-mail: ldsc@nu.ac.th


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ