หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

14 หลักสูตรน่าเรียน มหาวิทยาลัยเกริก

วันที่เวลาโพส 30 พฤศจิกายน 65 15:20 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วันนี้พี่รวม 14 หลักสูตรน่าเรียน ของมหาวิทยาลัยเกริก มีหลักสูตรไหนบ้างมาดูกัน
 

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี  นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริงกับบริษัท สำนักงานบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิ่มทักษะการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญนักบัญชีมืออาชีพ จบแล้วมีงานทำ 100% เพราะมีผู้ประกอบการจองตัวนักศึกษาก่อนเรียนจบ
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
  ‎‏‏‎หลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ทางการบัญชีเข้ากับบทบาทความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ  ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นยังคงไว้ซึ่งการปลูกฝังการเป็นนักบัญชีให้ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาทุกคนเป็นนักบัญชีมืออาชีพสามารถออกไปสู่สังคมการทำงานในสายวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
จบมาทำอะไร
1.นักบัญชี
2.ผู้ตรวจสอบภายใน
3.ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
4.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5.เจ้าของบริษัทรับทำบัญชี
6.พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ 
7.นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
8.นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
9.ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
10.ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร
 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เน้นการเรียนทางด้านวิทยาการข้อมูลการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เรียนรู้การวิเคราะห์และการจัดการด้านข้อมูลทางธุรกิจ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล พาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ การพัฒนางานด้านซอฟต์แวร์ การบริหารเครือข่ายและความมั่นคง การออกแบบและการพัฒนาระบบโดยการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ( Big Data ) ผ่านกระบวนการสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลเชิงธุรกิจ สำหรับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร การวางแผน การควบคุม ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และแก้ไขปัญหาขององค์ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
 
จบมาทำอะไร
1.เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
4.เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม
5.นักพัฒนาเว็บไซต์
6.เจ้าหน้าที่ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
7.นักดูแลระบบจัดการฐานข้อมูล
8.นักพัฒนาสื่อประสบ
9.เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ
10.ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
11.นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
12.นักวิเคราะห์ข้อมูล
 

3. สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด
  สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด เน้นการเรียนการสอนทางด้านการตลาดทั้งระบบ มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมเกี่ยวกับการตลาดที่ทันสมัย เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพ และความพร้อมที่จะเผชิญกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
   สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด  เรียนรู้หลักการและกลยุทธ์การตลาดอย่างลึกซึ้ง อาทิ พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยการตลาด การจัดการแบรนด์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด ( Event ) การวางแผนการตลาดที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขัน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำการตลาดออนไลน์ ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ฝึกการวิเคราะห์กรณีศึกษาของไทยและต่างประเทศ 
 
จบมาทำอะไร
1.งานด้านการตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
3.นักวิเคราะห์และวิจัยการตลาด
4.งานด้านการขาย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
5.นักวางแผนส่งเสริมการตลาด
6.งานด้านการสร้างตราผลิตภัณฑ์ นักบริหารตรายี่ห้อสินค้า
 

4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ
   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก เน้นเชี่ยวชาญการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการเรียนผ่านการฝึกปฏิบัติ ผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
   สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์  การควบคุมทิศทางการไหลเวียนของสินค้าและบริการ เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค
 
จบมาทำอะไร
1.ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( Freight Forwarder )
2.เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( Production Planning Officer )
3.เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ( Purchasing ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหา ( Procurement )
4.นักวิเคราะห์โลจิสติกส์ ( Logistics Analyst )
5.เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง ( Logistics Coordinator )
6.เข้ารับราชการ เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี , กรมการขนส่งทางบก, กรมศุลกากร
 

5. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   สาขาวิชาการจัดการทรัยากรมนุษย์  เน้นให้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ ออกแบบหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การปฏิบัติงานในโลกปัจจุบัน
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เน้นเรียนรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดการและบริหารงานทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี สภาพสังคม และพฤติกรรมของคน
 
จบมาทำอะไร
1.เจ้าหน้าที่วางแผนกำลังคน
2.เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( Production Planning Officer )
3.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ
4.เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5.เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ หรือพนักงานสัมพันธ์
6.เจ้าหน้าที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านบุคลากรและการจัดการแก่องค์กรที่มีปัญหา
 

6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เรียนกับอาจารย์ตัวจริงจาก Airline Industry  เน้นการเรียนรู้ผ่านการฝึกทดลอง เตรียมพร้อมทั้งทางวิชาการและภาษา เพื่อให้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินได้อย่างมั่นใจ
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เรียนเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบิน บริการบนภาคพื้น ความปลอดภัยด้านการบิน รวมถึงการขนส่งทางอากาศทั้งในและต่างประเทศ เรียนกับผู้มีประสบการณ์สูงจากสายการบินชั้นนำ
 
จบมาทำอะไร
1. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านการบิน
2. พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน ( Ground attendant )
3. พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน ( Flight attendant ) ( แอร์โฮสเตส และสจ๊วต )
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ  เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ ( Air Cargo ) กรมการขนส่งทางอากาศ
5.เจ้าหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กรมศุลกากร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางอากาศ  สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
6.เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบิน ชิปปิ้งสายการบิน
7.ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นอาจารย์สถาบันการศึกษา วิทยากรบรรยาย ฯลฯ เป็นต้น
 

7. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
   สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม เน้นให้ความรู้ในการบริหารจัดการและวางแผนทางด้านพัฒนาองค์การทางด้านธุรกิจ 
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
   สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการจัดการ การวางแผนทางด้านพัฒนาองค์การทางด้านธุรกิจ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการ
 
จบมาทำอะไร
1.เจ้าของธุรกิจผู้บริหารองค์กร กิจการ ร้านค้า
2.ผู้บริหาร/พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3.นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
4.งานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การควบคุมอุตสาหกรรม
5.นักการตลาด นักวิจัยธุรกิจ นักวางแผนพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม
6.งานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
7.นักวางแผนกลยุทธ์ นโยบายหรือการจัดการองค์ความรู้
8.พนักงานบริษัทด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
9.ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ พนักงานประจำสถาบันการเงิน ฝ่ายการเงินและสินเชื่อทั้งในและต่างประเทศ
10.พนักงานองค์กรด้านการส่งออก ทั้งภาครัฐและเอกชน
 

8. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
   สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการจัดการ การวางแผนทางด้านพัฒนาองค์การทางด้านธุรกิจ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการ
 
จบมาทำอะไร
1.เจ้าของธุรกิจ
2.อาจารย์
3.นักวิชาการ
4.ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
5.ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน
6.ผู้ดูแลฐานข้อมูล
7.นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
8.นักออกแบบเว็บไซต์
9.ผู้ดูแลหรือเจ้าของธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์
10.ประกอบอาชีพในสายงานบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่
11.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาดและพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่
12.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
13.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
14.ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 

9. สาขาวิชานิติศาสตร์
   นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ( สามารถเข้าศึกษาต่อเนติบัณฑิตได้ ) สภาทนายความ ( สามารถเข้าอบรบวิชาว่าความโดยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความได้ ) นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง จบนิติศาสาตร์ หางานง่าย เพราะนักกฎหมายจำเป็นต่อทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
   สาขาวิชานิติศาสตร์ เรียนรู้ความเป็นมาของหลักกฎหมาย หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงนิติวิธีและหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย
 
จบมาทำอะไร
1.นิติกร ข้าราชการประจำหน่วยงานของรัฐ
2.ข้าราชการตำรวจ /ทหาร
3.ที่ปรึกษากฎหมายหรือพนักงานบริษัท /ธนาคาร /สถาบันการเงิน /หน่วยงานเอกชน
4.สมัครเข้าอบรมวิชาว่าความ ณ สภาทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อการสอบขอรับใบอนุญาตเป็นทนายความ
5.สมัครเข้าอบรมและสอบไล่ ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสอบเป็น ผู้พิพากษา /อัยการ
 

10. หลักสูตรนิเทศศาสตร์
   นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เน้นความเชี่ยวชาญทางด้านสื่อสารมวลชน การสื่อสารแบรนด์และการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เรียนรู้การสื่อสารมวลชน การผลิตผลงานทางสื่อสารมวลชนยุคใหม่ การวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์และการทำการตลาดออนไลน์
 
จบมาทำอะไร
1.นักนิเทศศาสตร์และสื่อมวลชนทั้งในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน
2.นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เจ้าของธุรกิจสื่อ
3.ผู้ผลิตสื่อและเนื้อหาด้านนิเทศศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
4.เจ้าหน้าที่ทางด้านการตลาดที่ต้องใช้การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
5.เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาในสถานประกอบการทางดานการค้าปลีก หรือห้างสรรพสินค้า
6.เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนลูกค้าในธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรม
 

11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกริก เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนการสอนทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และเน้นพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 
จบมาทำอะไร
1.มัคคุเทศก์
2.นักแปล/ล่าม
3.ผู้บริหารงานลูกค้า
4.บุคลากรในธุรกิจสายการบิน
5.บุคลากรในธุรกิจระหว่างประเทศ
6.บุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
7.ครู อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
8.บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์และกระทรวงการต่างประเทศ
 

12. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เน้นพัฒนาผู้นำด้านสุขภาพ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เน้นการเรียนรู้จากปัญหาและสภาพการณ์จริง เพื่อพัฒนากำลังคนในระดับบริหารที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำทีมงานสหวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ แบบองค์รวมและระบบบริการการดูแลสุขภาพทุกระดับด้วยจิตสำนึกการเอาใจใส่ เพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ
 
จบมาทำอะไร
1. ผู้บริหารงานด้านสาธารณสุข
2. ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
3. นักวิชาการและนักวิจัยด้านสาธารณสุข
4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
6.โรงพยาบาลของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
7.ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ภาคเอกชนทั่วไป
8.งานอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 

13. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
   สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเกริก เน้นการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์จริง อาทิเช่น ห้องเรียนที่เรียนรวมกับนักศึกษาจีน
กิจกรรมพิเศษระหว่างนักศึกษาไทย-จีนที่สอดคล้องกับวิชาภายในสาขา นักศึกษาจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
• สามารถเรียนจบภายใน 3 ปี และปีที่ 4 จะได้เข้ารับการฝึกงานในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ประเทศจีน
• มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนจำนวนมากมาย
• นักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ สามารถลงเรียนรวมกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีนได้
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
   สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก เน้นการเรียนการสอนทางด้านทักษะการใช้ภาษาจีนครบทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติทางด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 
จบมาทำอะไร
1.อาจารย์หรือบุคลากรสอนภาษาจีนตามสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษาหรือสถาบันสอนภาษา
2.ล่ามแปลภาษาจีน
3.เลขานุการ
4.พนักงานต้อนรับของโรงแรมหรือสายการบิน
5.ประกอบอาชีพด้านธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานตามบริษัทที่ติดต่อกับประเทศจีน
6.ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
7.ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ งานข่าว หนังสือพิมพ์
8.ทำงานในธุรกิจด้านบันเทิง
9.เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
 

14. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นวิทยาลัยแห่งเดียวในไทย ที่บูรณาการระหว่างศาสนาและสามัญ เน้นการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจอิสลาม
 
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เน้นเรียนรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจอิสลาม แบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชาเอก คือ การเงินอิสลาม อุตสาหกรรมฮาลาล และบริการฮัจย์และอุมเราะห์
 
จบมาทำอะไร
1. นักวิชาการ อาจารย์ผู้สอน
2. เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเงินอิสลาม ฮาลาล  และฮัจย์และอุมเราะห์
3. ที่ปรึกษาทางด้านการเงินอิสลาม ฮาลาล  และฮัจย์และอุมเราะห์
4. เจ้าของธุรกิจส่วนตัว


ช่องทางการติดต่อ
โทร. 065 6546185, 065 6546189 หรือ 02 5523500-9 ต่อ 112,113 
เว็บไซต์ : http://www.krirk.ac.th/th/register_th/
Lind id : @krirk 
Inbox : http://m.me/krirk.uni

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด