หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

4 สูตรนิเทศดิจิทัล มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2565

วันที่เวลาโพส 27 มกราคม 66 16:16 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2565 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล กับนักวิชาการ นักวิชาชีพ ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงด้านการสื่อสารดิจิทัล การสร้างคอนเทนต์ การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลที่พร้อมให้ความรู้ ประสบการณ์เพื่อสร้างนักนิเทศศาสตร์

มืออาชีพที่ใคร ๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการเรียนการสอนทางไกลที่พร้อมด้วยสื่อการเรียนการ สอนทุกรูปแบบ  และพร้อมด้วยหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของยุคดิจิทัล ดังนี้
4 หลักสตรูนิเทศศาสตร์
1. หลักสูตรประกาศนียบัตร ( 1 ปี* )
1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ( ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุกระจายสียง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ ) 
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ ( พลเมืองดิจิทัล ) 
1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ ( สุขภาวะสร้างสรรค์ ) 
1.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล 
1.5 หลักสูตรประกาศนียบัตรกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล 
1.6 หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน *ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาอาจเรียนน้อยกว่า 1 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามมหาวิทยาลัยกำหนด
2. หลักสูตรปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต ( การสื่อสารดิจิทัล )
3. หลักสูตรปริญญาโท 
3.1 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ( นิเทศศาสตร์ ) 
3.2 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ( นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น )
4. หลักสูตรปริญญาเอก 
4.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( นิเทศศาสตร์ ) 
4.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น )

สนใจสมัครเรียนกรอกรายละเอียดได้ที่ : https://forms.gle/P5fvxHkxvpsymnDY6
ติดต่อสอบถามทางไลน์ : https://line.me/R/ti/g/mgv_C4tT9kช่องทางการติดต่อ
โทร. 02 504 8351-3 
เว็บไซต์ : https://commarts.stou.ac.th
Facebbok : https://www.facebook.com/STOU.Commarts/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด