หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

คณะวิศวะฯ มธ. เปิด 4 หลักสูตรนานาชาติน่าเรียน ใครสายวิศวะห้ามพลาด!

วันที่เวลาโพส 03 กุมภาพันธ์ 66 12:00 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ จะพาไปเจาะลึกกับ TEPE วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการในแต่ละสาขาวิชาที่ได้รับการออกแบบโดยคณาจารย์และทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการแห่งยุคอนาคต ภายใต้แนวคิด The Next Concept of Engineering Education ปฐมบทใหม่ของการเรียนวิศวกรรม 


โดยมีเป้าหมายในการเป็นโมเดลต้นแบบของการพัฒนาวิศวกรแห่งอนาคต เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ รวมถึงส่งเสริมการต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมด้วยทักษะที่หลากหลาย เพราะความต้องการขององค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม ต้องการคนที่มีความสามารถที่หลากหลาย มีแนวคิดที่รอบด้านมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตรใหม่ล่าสุดดังนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและข้อมูล ( Electrical and Data Engineering )
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ( Civil Engineering and Real Estate Development )
3. สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการจัดการอุตสาหกรรม ( Mechanical Engineering and Industrial Management )
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและการจัดการ ( Chemical Engineering and Management )



" สร้างโอกาสให้กับอนาคตของตัวเองกับศาสตร์ของข้อมูลด้วยหลักสูตร Electrical and Data Engineering ของ TEPE! " 

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจที่ทำงานในสายงานวิศวกรรมข้อมูล หลักสูตร Electrical and Data Engineering ของ TEPE เป็นหนึ่งในทางเลือกที่สมบูรณ์แบบในการให้ความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางด้านนี้ หลักสูตรนี้ได้บูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ข้อมูลเอาไว้ด้วยกัน ด้วยเนื้อหารายวิชาพื้นฐานที่หลากหลาย เช่นการออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์ การสื่อสารแบบ Analog และ Digital สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับการประมวลผลสัญญาณ นอกจากนี้ในหลายวิชาขั้นสูง นักศึกษาจะได้เรียนรู้รายวิชาที่สามารถนำไปประยุกต์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น เครื่องมือทางไฟฟ้าและเซ็นเซอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) การพัฒนาแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ ระบบ Computer Vision ระบบ Cloud Computing และการออกแบบระบบ IoT ในอุตสาหกรรม เป็นต้น

นอกจากรายวิชาทางวิศวกรรมเหล่านี้แล้ว หลักสูตรยังครอบคลุมถึงทักษะทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี การจัดการโครงการสำหรับวิศวกร และผู้ประกอบการด้านการออกแบบ วิชาเหล่านี้จะให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษาสำหรับการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งในเชิงวิศวกรรมและเชิงพาณิชย์
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาบุคลากรในสายงานวิศวกรรมข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการแข่งขัน วิศวกรข้อมูลจึงมีบทบาทสำคัญในการรวบรวม การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน



วิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
( Civil Engineering and Real Estate Development ) หลักสูตรวิศวะฯ นานาชาติ TEPE
เทรนด์มาแรงแห่งปีในสายวิศวกรรมโยธา หนีไม่พ้นเรื่องการพัฒนาการก่อสร้างที่ตอบโจทย์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน โดยมีลักษณะประกอบการจัดสรรที่ดิน หรือก่อสร้างอาคารขึ้นมาแบ่งเป็นห้องชุด หรือแบ่งให้เช่าเป็นส่วน ๆ เช่น กรณีของศูนย์การค้า ฯลฯ

ด้วยเหตุนี้เอง TSE จึงถือกำเนิดหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติเชิงบูรณาการ #TEPE ขึ้นมา ในชื่อ “สาขาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ( Civil Engineering and Real Estate Development ) ”โดยได้รับการสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์ทางการศึกษา คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ( TDS ) ที่เข้ามามีส่วนเติมเต็มความรู้ทางด้านการออกแบบและแนวคิดทางด้านอสังหาริมทรัพย์ อันมีส่วนสำคัญให้หลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงวางแผนการพัฒนาเมืองและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเลือกเส้นทางอาชีพในกลุ่มวิศวกรโยธา นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งยังสามารถเป็นนักวางผังเมืองได้อีกด้วย

สำหรับรูปแบบการเรียน รายวิชานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมโยธา TSE เราเปิด 4 รายวิชาให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความประสงค์ ได้แก่ รายวิชาการออกแบบและการจัดการเบื้องต้นทางด้านอสังหาริมทรัพย์ รายวิชากฎหมายอาคารสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ทางการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งรายวิชาการเงินและการลงทุน เป็นต้น



วิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารจัดการอุตสาหกรรม ( Mechanical Engineering and Industrial Management )  
เป็นหลักสูตรวิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการซึ่งถือกำเนิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน สำหรับหลักสูตรนี้ นอกจากผู้เรียนจะได้ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการผลิต วัสดุ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล และการออกแบบเครื่องจักรแล้ว ยังได้บูรณาการการเรียนรู้ทางด้านการบริหารอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยนักศึกษาของเราจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ รู้จักออกแบบการใช้งานอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน ความยืดหยุ่น และเชื่อมไปสู่การพัฒนาระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์สายงานทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ



วิศวกรรมเคมีและการจัดการ ( Chemical Engineering and Management ) 
เคยได้ยินมั้ย? วิศวกรที่ดี ไม่ใช่คนที่รอบรู้เรื่องวิศวะอย่างเดียว ต้องเป็นคนที่รู้จักบริหารอย่างเป็นระบบ มีวิธีคิดวางแผน และรู้จักนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ด้วย ดังนั้นในโลกของการทำงานจริงตั้งแต่ธุรกิจสตาร์ทอัพ องค์กรเอกชน มหาชน เราจะเห็นวิศวกรที่บริหารจัดการเก่งแฝงอยู่ และเขาคนนั้นคือผู้ที่โดดเด่น

ด้วยวิสัยทัศน์นี้เอง วิศวะธรรมศาสตร์จึงถือกำเนิดหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติเชิงบูรณาการ #TEPE ขึ้นมา ในชื่อ “สาขาวิศวกรรมเคมีและการจัดการ ( Chemical Engineering and Management ) ”
โดยสาขานี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมีอย่างจัดเต็มเข้มข้น ภายในบรรยากาศคลาสเรียนแบบ Active Learning โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้โครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ (Project-based Learning) ตัวอย่างเช่น หัวข้อการจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ( Big Data Analysis ) นอกจากผู้เรียนจะฝึกใช้เครื่องมือ Machine Learning และเรียนรู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ ( Optimization ) ให้กับปริมาณข้อมูลมหาศาลในงานวิศวกรรมเคมีแล้ว ยังได้ฝึกฝนตัวเองให้คุ้นชินการทำงานเป็นทีมด้วย

แน่นอนอยู่แล้ว…เมื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติ วิศวกรอย่างเราไม่ใช่แค่พูดภาษาอังกฤษได้ แต่ต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีเยี่ยม เพราะว่าในทุก ๆ วัน เมื่อนักศึกษา #TEPE ก้าวเข้ามาที่คลาสเรียนจะต้องปรับโหมดการเรียนรู้มาเป็นภาษาอังกฤษอัตโนมัติ โดยอาจารย์จะเริ่มเลคเชอร์ ตั้งโจทย์ และเปิดหัวข้อคำถามกระตุ้นความคิด เป็นการเสริมทักษะ “การกล้าคิด กล้าพูด และรู้จักสื่อสารอย่างตรงจุด” ให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ หรือไปฝึกงานระยะยาวในภาคการศึกษาสุดท้ายด้วย เพราะตลอดระยะเวลา 4 ปีในรั้ว TSE นักศึกษาจะได้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรเป็นเวลา 3.5 ปี จากนั้นในภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาจะมีสิทธิ์เลือกรูปแบบการเรียนจาก 1 ใน 3 แผน ประกอบด้วย

1) Research Track เลือกทำโปรเจคหรืองานวิจัยในภาคการศึกษาสุดท้าย
2) Exchange Track เลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญาได้
3) Long-term Internship Track เลือกเข้าร่วมฝึกงานระยะยาวที่สถานประกอบการได้ทั้งในหรือต่างประเทศในภาคการศึกษาสุดท้าย
โดย 3 แผนการเรียนดังกล่าว ให้อิสระนักศึกษาในการเลือกเรียนตามความสนใจ เพื่อเส้นทางที่ดีในการก้าวสู่การเป็น “วิศวกรยุคใหม่” ไม่เพียงเป็นผู้มีองค์ความรู้อย่างบูรณาการ ยังได้เปิดประสบการณ์เรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดแค่ในคลาสเรียนอีกด้วย ทั้งหมดนี้ TSE คัดสรรมาให้ด้วยแนวคิดการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ( Student-centered learning ) และใส่ใจคุณภาพการเรียนการสอนอย่างที่สุด

สำหรับใครที่กังวลว่าตัวเองไม่เก่งภาษา แต่อยากเรียนหลักสูตรนานาชาติ #TEPE บอกตามตรงเลยว่า ในช่วงเทอมแรกของการเรียนนั้นต้องใช้ความพยายามมากกว่าเพื่อนที่เค้าได้ภาษาอยู่แล้ว แต่ถ้าใจเรามุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะเรียนวิศวะจริง ๆ ล่ะก็ การได้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนในหลักสูตรนานาชาติถือเป็นการอัพสกิลที่ดีมากเลยนะ เพราะเลเวลการพัฒนาภาษาอังกฤษของเราก็จะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว



หากน้อง ๆ คนไหนสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ #TEPE 
เตรียมตัวให้ดี! เราจะเปิดรับสมัครรอบ Inter Portfolio 2 
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 

ช่องทางการติดต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์
โทร 02-564-3001 ต่อ 3256 หรือติดต่อที่เบอร์ 083-618-3410
Facebook : https://www.facebook.com/ENGR.THAMMASAT
website : https://www.tep.engr.tu.ac.th/admission
Line ID: @tse-thammasat 
Email: info@engr.tu.ac.th 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด