หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

มาทำความรู้จัก MRU หลักสูตรนานาชาติ พร้อมกิจกรรมดี ๆ มาฝากน้อง ๆ

วันที่เวลาโพส 06 กุมภาพันธ์ 66 13:13 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ ( MRU ) เดิมชื่อมหาวิทยาลัยชินวัตร ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการให้ความรู้แก่เยาวชน ปัจจุบันมีนักศึกษาและบุคคลากรจากหลากหลายประเทศ  ความหลากหลายทางเชื้อชาตินี้ มีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปรัชญาและแนวคิดต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย   ผสมผสานวัฒนธรรมการศึกษาจากประเทศจีนและวัฒนธรรมการศึกษาจากฝั่งตะวันตก เพื่อยกระดับมาตราฐานการศึกษาก้าวสู่ระดับสากล


 ปริญญาตรี 
คณะการจัดการเปิดหลักสูตรทั้งหมด  6 สาขา หลักสูตรนานาชาติ
- การตลาด
- การจัดการ
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่
- บัญชีและการเงิน
- การค้าระหว่างประเทศ

โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนดังนี้
1. โครงการหลักสูตร 4 ปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
2. โครงการ  3+1  สามารถเลือกเรียนแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรอาทิ
- ประเทศจีน  
- ประเทศมาลาเซีย
- ประเทศฮังการี
- ประเทศเบลารุส
3. โครงการ  2+2  สามารถเลือกเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศทั้งในจีนและฮังการี
Central South University ประเทศจีน
 Wekerle Business School ประเทศฮังการี
มีงานทำ 100% หลังจากสำเร็จการศึกษาจาก Wekerle Business School สามารถทำงานในยุโรป/ออสเตรเลีย โดยมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 800000 บาท ต่อปี

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. คะแนน IELTS ของนักศึกษามากกว่า 6.0 ( มหาวิทยาลัยเปิดสอนภาษาอังกฤษฟรีจนกว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน )
2. ผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ของนักศึกษาจะต้องสูงกว่าระดับ 5 ( มหาวิทยาลัยเปิดสอนภาษาจีนฟรีจนกว่าจะได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน )
3.  ฝึกงาน 1 ปีโดยได้รับค่าจ้างในตำแหน่งงานเดิม
หากนักศึกษาไม่ต้องการทำงานที่ทางมหาวิทยาลัยแนะนำ นักศึกษาสามารถเรียนปริญญาโทที่ INTI International University ในประเทศมาเลเซียได้ ตามเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

คณะพยาบาลศาตร์ School of Nursing หลักสูตรภาษาไทย
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- สามารถกู้ยืม กยศ. กรอ. ได้ตลอดหลักสุตรรวม 90,000 ต่อปี
- รับผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6  ทุกสายการเรียนโดยใช้ระบบรับตรง ไม่รวมระบบ Tcas
- กรอ/กยศ ได้ตลอดหลักสูตรสูงสุด 90,000 บาทต่อปี
2. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( PN )
- ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์  Faculty of Liberal Art หลักสูตรนานาชาติ
1. สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต Digital Art
- ตอบโจทย์ยุค Digital  เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารและการโฆษณา หลักสูตรนี้ครอบคลุมทั้งการสร้าง Content / Infographic / online marketing

 ปริญญาโท 
คณะการจัดการ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   ( หลักสูตรนานาชาติ )
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ( หลักสูตรภาษาไทย )

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรี

คณะศิลปศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารด้านศิลปะการแสดง

 ปริญญาเอก 
คณะการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

คณะศิลปศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารด้านศิลปะการแสดง
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัญศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางมหาวิทยาลัย 
เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2566 
มหาวิทยาลัยเปิดสอน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ  Free เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การสื่อสารสถานการณ์ต่างๆ และในชีวิตประจำวัน
สามารถเข้าร่วมทำ“workshop”พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภาษาจีน  Free ตลอดการเข้าร่วมงาน

ช่องทางการติดต่อ
โทร 02 599 0000
Facebook : https://www.facebook.com/ShinawatraUniversity/
เว็บไซต์ : https://www.mru.ac.th/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด