หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มารู้จักหลักสูตร​น่าเรียนจาก​ 7 คณะ​ที่ทันสมัย บ้านสมเด็จเจ้าพระยา "

วันที่เวลาโพส 17 กุมภาพันธ์ 66 17:14 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium

วันนี้พี่จะมาแนะนำคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ในพื้นที่ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ( ช่วง บุนนาค ) มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วย 5 คณะ 2 วิทยาลัย ประกอบด้วย


1. คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกิดขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2439 มีชื่อว่า “ โรงเรียนราชวิทยาลัย ” ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ”  ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม เปิดสอน 10 หลักสูตร ประกอบด้วย

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคม เปิดสอน 13 หลักสูตร ประกอบด้วย
- ครุศาสตรบัณฑิต
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
3. คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ เดิมเรียกว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการมีความคิดสร้างสรรค์ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เปิดสอน 13 หลักสูตร ประกอบด้วย
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ซึ่งพัฒนามาจากหมวดวิทยาศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้ปรัชญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างบัณฑิตมีคุณภาพ และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เปิดสอน 19 หลักสูตร ประกอบด้วย
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดิมถูกรวมอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนแยกออกมาตั้งเป็นคณะเมื่อปี 2562 โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการทางภาคอุตสาหกรรม และการสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี เปิดสอน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย
6. วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีการดำเนินงานการผลิตครูดนตรี และบุคลากรทางดนตรีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งเป็นวิทยาลัยครูจนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาดนตรี (ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาดนตรี และสาขาวิชาดนตรี ตามลำดับ) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ก่อนมีการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยการดนตรีขึ้น เพื่อการบริหารจัดการในศาสตร์วิชาด้านดนตรีอย่างเป็นเอกภาพ เปิดสอน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย
7. บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ตลอดจนทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น โดยการให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ประกอบด้วย

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://202.29.54.207/dev3/admission/register.php
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.bsru.ac.thช่องทางการติดต่อ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : https://www.bsru.ac.th/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด