หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

​บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตำนานเส้นทางของครู ใครสายครุศาสตร์ห้ามพลาด

วันที่เวลาโพส 08 พฤษภาคม 66 14:46 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium


วันนี้พี่จะน้อง ๆ มาทำความรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พาน้อง ๆ มารู้เรื่องราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มากขึ้นทุกซอกทุกมุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างนวัตกรรม และการนำศักยภาพที่โดดเด่นของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

เพื่อให้น้อง ๆ บัณฑิตให้มีเชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษา ศิลปวัฒนธรรมและการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็งและยั่งยืน มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีมีความเป็นไทยและเข้าใจหลักสากล ให้บัณฑิตมีคุณภาพและศักยภาพที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
➤ พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญ ของสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
➤ พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงาน และการผลิตบัณฑิต
➤ เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน
อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล
➤ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
คลิปวีดีโอมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และรับชมคลิป เพิ่มเติม ที่นี่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLDJTlmIhiFKXy9c8B1CaXJTXDPr4UzfaV
ช่องทางการติดต่อ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : https://www.bsru.ac.th/
Facebook : BSRUnews
Youtube : BSRU channel

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด