หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

​4 สาขา หลักสูตรนานาชาติ 2023 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่เวลาโพส 09 พฤษภาคม 66 13:52 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ( THAI-NICHI INTERNATIONAL COLLEGE : TNIC ) วิทยาลัยที่มีความเป็นสากลและเป็นวิถีใหม่ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความเป็นสหวิทยาการ โดยออกแบบหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างจุดเด่นด้านบริหารธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ให้รวมอยู่ในหลักสูตรเดียวกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้กว้างขวางและมีทักษะหลากหลาย พร้อมรองรับการขยายฐานการรับสมัครนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก

จุดเด่นหลักของวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ( TNIC ) ที่ช่วยสร้างมาตรฐานการศึกษาให้มีความเป็นสากล มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยการเรียนการสอน 3 ภาษา ในทุกหลักสูตรแห่งเดียวในประเทศไทย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมวัฒนธรรมญี่ปุ่นและชาติต่างๆ ซึ่งการใช้ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และไทยช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รวมทั้งการเปิดรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทำให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล พร้อมทีมคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดสอนทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ 
- สาขาวิศวกรรมดิจิทัล ( Digital Engineering ) หรือ DGE โดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผสานศาสตร์สมัยใหม่ทางดิจิทัล
- สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ ( International Business and Entrepreneurship ) หรือ IBN เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การสร้างธุรกิจเอง ครอบคลุมการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ
- สาขาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ( Data Science and Artificial Intelligence ) หรือ DSA เป็นเรื่องของไอทีและงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการค้า หรือ Big Data ที่จำเป็นมากต่อองค์กรธุรกิจ
- สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ ( Japanese for International Business ) หรือ JIB เน้นภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้นที่ใช้ในแวดวงธุรกิจระหว่างประเทศ

ปัจจุบันมีนักศึกษาประเทศต่างๆ  เข้าเรียน อาทิ ญี่ปุ่น, แอลจีเรีย, ภูฏาน, อินเดีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ฝรั่งเศส, จีน และเยเมน 
นอกเหนือจากการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ การฝึกงานกับองค์กรต่างๆ การทดลองเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาแล้ว วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ( TNIC )  ยังมีโครงการให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษา รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น การฝึกงานและสหกิจศึกษา พร้อมทั้งมีโอกาสในการไปศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และประเทศอื่นๆ 
ช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
โทร 0-2763-2601-5
ID Line : @tniadmission
Instagram : Thai_nichi
เว็บไซต์ : tnic.tni.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/tnicinter

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด