หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

เริ่มแล้ว! ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 ทั้งประเทศ

วันที่เวลาโพส 09 พฤษภาคม 66 15:44 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

● สมัครทางอินเทอร์เน็ต 1 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2566
➤ ระบบออนไลน์ http://iregis2.ru.ac.th

● สมัครทางไปรษณีย์ ( เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ) 
➤ วันที่ 1 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2566


● สมัครด้วยตนเอง ที่ ม.ร.หัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด
➤ รอบที่ 1  วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2566
➤ รอบที่ 2  วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566

>> เปิดรับนักเรียน ม.ปลาย เข้าศึกษาระบบ Pre-degree สะสมหน่วยกิตล่วงหน้า สามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 
>> เปิดให้ผู้ที่ทำงานแล้ว หรือมีวุฒิอนุปริญญาศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนปริญญาใบที่ 2 สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
ส่วนกลาง
เปิดรับสมัคร 9 คณะ 
ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ส่วนภูมิภาค 
เปิดรับสมัคร 4 คณะ 
ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล และคณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
ช่องทางการติดต่อ
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ( อาคาร สวป.ชั้น 3 ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โทร. 02-310-8614-15, 02-310-8623-24,
เว็บไซต์ : http://www.ru.ac.th

Facebook : http://PR Ramkhamhaeng University
LINE Official Account : @rutoday

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด