หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

อนาคตกำหนดได้! ที่ ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ระบบออนไลน์และที่มหาวิทยาลัย

วันที่เวลาโพส 07 มิถุนายน 66 18:06 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อริส

 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า 

เปิดให้ผู้ที่ทำงานแล้ว เรียนปริญญาใบที่ 2 ด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตได้


มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด


- ส่วนกลาง เปิดรับสมัคร 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล และคณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ


ช่องทางการสมัคร

- สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันนี้ - 2 กรกฎาคม 2566

ทาง  http://iregis2.ru.ac.th
 

- สมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

ตั้งแต่วันนี้ - 23 มิถุนายน 2566

 

- สมัครด้วยตนเอง ที่ ม.ร.หัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด

29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566ช่องทางการติดต่อ

- Facebook : PR Ramkhamhaeng University
- LINE Official Account : @rutoday
- Website : www.ru.ac.th
- โทร. 02-310-8614-15, 02-310-8623-24

 

 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด