หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มีโควตาคณะแพทยศาสตร์แล้ว!!

วันที่เวลาโพส 23 มิถุนายน 66 13:30 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อริส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ต้องการเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 18 

โครงการเรียนล่วงหน้า คืออะไร
สำหรับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดให้นักเรียนชั้น ม.4-6 สมัครเข้าไปเรียนเนื้อหาบางรายวิชา เช่น เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา การตลาด เพื่อเก็บเกรดแล้วนำไปโอนในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS รอบ Portfolio


ปฏิทินการดำเนินโครงการ
รุ่นที่ 18 แบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้
 - รอบที่ 1 เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566
 - รอบที่ 2 เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566
 - รอบที่ 3 เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
แต่ละรอบใช้เวลาเรียน 3 เดือน หรือ 12 สัปดาห์


รูปแบบการเรียน
การเรียนการสอนของโครงการเป็นแบบศึกษาด้วยตัวเอง (self-study) ผ่านระบบการศึกษาที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว และมีช่องทางให้ติดต่อสอบถามและพูดคุยเพิ่มเติมผ่านช่องทางที่อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศไว้

ค่าใช้จ่าย
 - สำหรับการเรียนอย่างเดียว ไม่มีสอบ จ่ายวิชาละ 500 บาท ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ 1,000 บาท
 - สำหรับการเรียนพร้อมสอบวัดผล ลงทะเบียนล่วงหน้า 3,500-4,000 บาท / ช่วงปกติ 4,500 บาทและในปีนี้มีคณะเปิดใหม่ คือ คณะแพทยศาสตร์ นั่นเอง (และจะเปิดเป็นหลักสูตรของปีการศึกษา 2567)
ในปีการศึกษา 2567 มีโควตาการรับเข้าศึกษาพิเศษของโครงการเรียนล่วงหน้า
เปิดรับทั้งหมด 4 วิทยาเขต 744 ที่นั่ง

บางเขน เปิดรับ 398 ที่นั่ง
 - คณะเกษตร 12 ที่นั่ง
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 55 ที่นั่ง
 - คณะประมง 15 ที่นั่ง
 - คณะวนศาสตร์ 5 ที่นั่ง
 - คณะเศรษฐศาสตร์ 20 ที่นั่ง
 - คณะบริหารธุรกิจ 30 ที่นั่ง
 - คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 10 ที่นั่ง
 - คณะสัตวแพทย์ 45 ที่นั่ง
 - คณะวิทยาศาสตร์ 106 ที่นั่ง
 - คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 77 ที่นั่ง
 - คณะสิ่งแวดล้อม 10 ที่นั่ง
 - วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 10 ที่นั่ง
 - คณะแพทยศาสตร์ 3 ที่นั่ง **คณะเปิดใหม่

กำแพงแสน เปิดรับ 112 ที่นั่ง
 - คณะเกษตร 17 ที่นั่ง
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 ที่นั่ง
 - คณะประมง 15 ที่นั่ง
 - คณะอุตสาหกรรมบริการ 70 ที่นั่ง

ศรีราชา เปิดรับ 104 ที่นั่ง
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 ที่นั่ง
 - คณะวิทยาการจัดการ 70 ที่นั่ง
 - คณะวิทยาศาสตร์ 10 ที่นั่ง

สกลนคร เปิดรับ 130 ที่นั่ง
 - คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 50 ที่นั่ง
 - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 80 ที่นั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://registrar.ku.ac.th/adv

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด