หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

เรียน IT ที่ TNI หลักสูตรที่ใช่! ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่เวลาโพส 05 กรกฎาคม 66 18:01 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อริส
น้อง ๆ คนไหนอยากเป็น Full Stack Developer, Programmer, Web Designer and Developer หรือ Network Engineer ต้องไม่พลาดหลักสูตรที่พี่เอามาฝากในวันนี้       ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจยุคปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการในองค์การสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น จนถือเป็นทรัพยากรและปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ด้วยกระแสและการมีอิทธิพลของเทคโนโลยี
       สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จึงได้ออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญในด้านการออกแบบ เขียนวิเคราะห์ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ TNI เรียนอะไรบ้างนะ ?
       มีการสอนเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้มข้นทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะด้าน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน มุ่งเน้นการลงมือทำ ส่งเสริมพัฒนาทักษะ โดยมีการเรียนภาษาที่ 3 อย่างญี่ปุ่นอีกด้วย
     > วิชาพื้นฐาน อาทิ Programming, Network, Database, Web Design
     > วิชาเฉพาะทาง ได้แก่ อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IOT), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application), Network Security, Python, Business Intelligence

จบจาก IT ที่ TNI ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?
     > โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
     > นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer and Developer)
     > นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer)
     > ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (Network Administrator)
     > Full Stack Developer
     > Front End Developer
     > Back End Developer
     > IT Support
     > Network Engineer
     > ประกอบอาชีพอิสระทางด้าน IT (Freelance, Outsource)

ช่องทางการติดต่อ

• ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
• โทร 0-2763-2601-5
• ID Line : @tniadmission
• Instagram : Thai_nichi
• Facebook : https://www.facebook.com/tniadmission/
• Website : https://www.tni.ac.th/it/major_it


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด