หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

หลักสูตร Food Science & Technology ปรับปรุงใหม่ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่เวลาโพส 26 ตุลาคม 66 16:14 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
   หลักสูตร Food Science & Technology ปรับปรุงใหม่


       คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ใหม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหลักสูตรทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่
       • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ( Food science and Technology)
       • กลุ่มเทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ (Food service Management)
       • กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร (Food Biotechnology)
       • กลุ่มการจัดการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Management)

       > แต่ละรายวิชาจะเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกด้านในอุตสาหกรรมอาหารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน รวบรวมที่นี่ไว้ในหลักสูตรเดียว (All in One) สร้างอาชีพตามความถนัดและเดินตามความฝันในแบบฉบับของคุณเอง  

       > สร้างนักวิทยาศาสตร์การอาหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถเลือกความเชี่ยวชาญได้ตามที่ตนเองถนัด (Designed by yourself) จากวิชาเลือกที่ทันสมัยและโดดเด่น จับมือพัฒนารายวิชาควบคู่กับภาคเอกชน ทำให้ได้ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง เน้นภาคปฏิบัติ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ และปรับตัวทำงานได้รวดเร็ว (Real World expertise)  


       > หลักสูตรปรับปรุงนี้มีรายวิชาใหม่ นวัตกร (Innovator) และแผนการศึกษา นวัตกรรมและสตาร์ทอัพ พร้อมพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ สร้างชิ้นงาน สร้างโอกาสเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจด้านอาหารที่สร้างความโดดเด่นและแตกต่างด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

       > หลักสูตร 125 หน่วยกิต เพิ่มเวลาว่างให้นักศึกษาค้นหาตัวตนบนเส้นทางของอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่คณะจัดสรรไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็น Innovation club house, คอร์สพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

       > นักศึกษารู้จักตัวตน รู้อาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้รวดเร็วขึ้น จากการเลือกความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตั้งแต่ชั้นปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1


       > รายวิชาเรียนทันสมัยออกแบบตาม Module ในแต่ละรายวิชาครอบคลุมความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จบแล้วสามารถนำไปทำงานได้เลย พร้อมให้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่สามารถไปประกอบอาชีพหลากหลายตามความต้องการของนักศึกษา ทั้ง Production/R&D/QC/QA และผู้ประกอบการ เป็นต้น

       > รายวิชาเน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้เรียนรู้กับภาคเอกชนที่มาเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ สามารถพัฒนาสมรรถนะในเชิงวิชาชีพ งานวิจัย หรือ นวัตกรรมได้

       > เปิดประสบการณ์นานาชาติ ด้วยแผนการฝึกงานต่างประเทศ (Oversea Training) สำหรับการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 6 เดือนเต็ม สร้างทักษะการสื่อสาร เปิดมุมมองโลกกว้างของอุตสาหกรรมอาหารแบบ international


       > รายวิชาที่น่าสนใจ อาทิเช่น การออกแบบอาหารและโภชนาการเฉพาะบุคคล การตลาดอาหารดิจิทอล เทคโนโลยีดิจิทัลและการผลิตแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเทคโนโลยี อาหารโพรไบโอติกและอนุพันธ์ เทคนิคการเป็นนักวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร โปรตีนทางเลือกสำหรับอาหาร เก่งกาแฟและการจัดการธุรกิจคาเฟ่ให้เป็น เป็นต้น

       > ค่าเทอม 25,000 บาท/เทอม (เนื่องจาก มีรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน)

       > แผนการรับนักศึกษา รองรับนักศึกษากว่า 200 คนในหลักสูตร เพื่อเติมเต็มความฝัน ความเชี่ยวชาญ ความถนัดตามตัวตนของนักศึกษา ด้วยนวัตกรรม ความรู้และเทคโนโลยีด้านอาหารที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทั้งนักศึกษาและผู้ประกอบการ พร้อมเป็นบุคลากร/ผู้ประกอบการ ศักยภาพสูงในแวดวงอาหารต่อไป

 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด