หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

“เทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์” หลักสูตรเปิดใหม่ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่เวลาโพส 08 พฤศจิกายน 66 16:33 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อริส
   วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต เปิดหลักสูตรใหม่ “เทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์”
       วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดหลักสูตรน้องใหม่ “หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศศ.วท.บ.)” สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์ หลักสูตรที่ผนวกองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและศิลปะด้านภาพ แสง และเสียงเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
   หลักสูตรนี้น่าสนใจอย่างไร?
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์ หลักสูตรที่ผนวกองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและศิลปะด้านเสียงเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการคิด ออกแบบ ผลิตนวัตกรรม แนวคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเสียง
   • นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมด้วยอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ภาษา เกิดขึ้นจากความร่วมมือของวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตกับ University of Wisconsin-Green Bay (USA) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน ศิลปะและเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา
   • ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของงานศิลปะด้านเสียงและองค์ประกอบอย่างละเอียด
   • ผู้เรียนสามารถออกแบบรูปแบบการเรียนตามความถนัด ความชอบ ความสนใจของตนเอง
   • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยเสียง ผู้ออกแบบซอร์ฟแวร์ แอปพลิเคชัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของงานศิลปะด้านเสียง และองค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งการออกแบบเสียงในงานแสดง งานคอนเสิร์ต สร้างเสียงสังเคราะห์

   ปีการศึกษา 2567 นี้ ได้ทำการรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS แบบ Portfoli รอบที่ 1
   > สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
   > รอบ Portfolio1-3 เปิดรับสมัคร 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2566
   > รอบ Portfolio1-4 เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2566
   อัตรค่าสมัคร 300 บาท
   >>รายละเอียดการรับสมัคร<<
   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 02-329-8197

   คุณสมบัติของผู้สมัคร
   • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
   • เปิดรับผู้สมัครทุกแผนการเรียน
   • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาศิลปกรรม ฯลฯ
   • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร GED โดยมีผลการสอบในแต่ละวิชาอย่างน้อย 145 คะแนนขึ้นไป เช่น หลักสูตรอินเตอร์, Home School ฯลฯ สามารถยื่น GED สมัครได้
   • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program), หลักสูตร MEP (Mini English Program), IEP (Intensive English Program) หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด