หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

หลักสูตรใหม่ Food Science & Technology ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง น่าสนใจอย่างไร?

วันที่เวลาโพส 10 พฤศจิกายน 66 09:30 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
   หลักสูตรใหม่ Food Science & Technology น่าสนใจอย่างไร?
       


       คณะอุตสาหกรรมอาหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเน้นการสร้างทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ

       สำหรับปีการศึกษา 2567 ดูรายละเอียดการรับเข้าศึกษาได้ที่ > https://course.mytcas.com/programs/10160108501103A
 


    ข้อดีหลักสูตรใหม่ Food Science คณะอุตสาหกรรมอาหาร
       
•  สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ไม่ว่าจะเป็น การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประเมินทางประสาทสัมผัส การควบคุม, ประกันคุณภาพ, และการจัดการความปลอดภัยอาหาร เป็นต้น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหลักสูตร 4 กลุ่ม คือ
       1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ( Food science and Technology)
       2. กลุ่มเทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ (Food service Management) 
       3. กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร (Food Biotechnology)
       4. กลุ่มการจัดการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Management)        • มีการเพิ่มรายวิชาใหม่อย่าง "นวัตกร หรือ innovator" เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจ

       • มีการปรับหลักสูตรให้ศึกษาอย่างน้อย 125 หน่วยกิต
รายวิชาเรียนทันสมัยออกแบบตาม Module ในแต่ละรายวิชาครอบคลุมความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และลดกลุ่มวิชาบังคับ เพื่อเพิ่มเวลาให้ผู้เรียนได้ค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ตรงกับความสนใจ

       • เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติหรืออบรมระยะสั้น
ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้เกิดทักษะที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง

       • เปิดมุมมองอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกและสร้างทักษะการสื่อสาร ด้วยแผนการฝึกงานที่ต่างประเทศตลอด 6 เดือนเต็ม       • มีรายวิชาที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาทักษะ อาทิเช่น
       - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องดื่ม ได้แก่ วิชาการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเทคโนโลยี
       - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่ วิชาอาหารโพรไบโอติกและอนุพันธ์ วิชาโปรตีนทางเลือกสำหรับอาหาร วิชาการออกแบบอาหารและโภชนาการเฉพาะบุคคล
       - ด้านผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการจัดการ ได้แก่ วิชาเก่งกาแฟและการจัดการธุรกิจคาเฟ่ให้เป็น
       - ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและนวัตกรรม ได้แก่ วิชาเทคนิคการเป็นนักวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร
       - ด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ วิชาการตลาดอาหารดิจิทอล วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและการผลิตแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร  

       • แผนการรับนักศึกษา รองรับนักศึกษากว่า 200 คนในหลักสูตร เพื่อเติมเต็มความฝัน ความเชี่ยวชาญ ความถนัดตามตัวตนของนักศึกษา ด้วยนวัตกรรม ความรู้ และเทคโนโลยีด้านอาหารที่ทันสมัย สำหรับการก้าเข้าสู่การเป็นเป็นบุคลากรหรือผู้ประกอบการศักยภาพสูงในแวดวงอาหารต่อไป


 
  

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด