หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

8 หลักสูตรสุดโดดเด่นที่รามคำแหง TCAS67 รอบที่2 โควตา สมัครเลยตั้งแต่วันนี้ - 17 เม.ย. 67

วันที่เวลาโพส 21 กุมภาพันธ์ 67 13:41 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
   8 หลักสูตรสุดโดดเด่นที่รามคำแหง TCAS67 รอบที่2 โควตา สมัครเลยตั้งแต่วันนี้ - 17 เม.ย. 67 

    รวมข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครผ่าน TCAS 2567 รอบโควตา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2567 รายละเอียด ดังนี้


   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสูงกว่า เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 5 สาขาวิชา ดังนี้
    - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับสมัครรอบโควต้า จำนวน 25 คน ศึกษาด้านการวิเคราะห์และการออกแบบสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร สะพาน ถนน ระบบขนส่งและจราจร และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ การทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ วิศวกรรมธรณี
    - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับสมัครรอบโควต้า จำนวน 15 คน ศึกษาด้านการวิจัย การบริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมระบบ การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและการจัดการ การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
    - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รับสมัครรอบโควต้า จำนวน 15 คน ศึกษาด้านการออกแบบ การแก้ไขปรับปรุง และแนะนำการแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและสั่นสะเทือน มลพิษจากกากของเสีย
    - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับสมัครรอบโควต้า จำนวน 20 คน ศึกษาด้านการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบดิจิทัล ระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
    - สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รับสมัครรอบโควต้า จำนวน 15 คน ศึกษาด้านการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร การอนุรักษ์พลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงาน การวิเคราะห์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
    รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.091-093-0451, 02-310-8570, www.eng.ru.ac.th, www.facebook.com/ruengneer
 


คณะทัศนมาตรศาสตร์
   หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต (6 ปี) เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 5 คน คัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรแกนกลาง หรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร GED) อายุ 16-35 ปี โดยผู้สมัครต้องเป็นทายาท (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมายกำหนด) ของผู้ประกอบอาชีพตามที่สาขากำหนด โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น
   ทัศนมาตรศาสตร์เป็นหนึ่งในวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะที่เกี่ยวข้องกับตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสายตา ระบบการเห็น และการประมวลผลของระบบการเห็นในมนุษย์ โดยนักศึกษาจะได้รับองค์ความรู้และการฝึกฝนเฉพาะทางในการสั่งจ่ายและประกอบเลนส์ชนิดต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการมองเห็น รวมถึงได้รับการฝึกฝนเรียนรู้เพื่อคัดกรองโรคตาเบื้องต้น
    ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพนักทัศนมาตรในคลินิกทัศนมาตร คลินิกเลนส์สายตา คลินิกการฟื้นฟูและสายตาเลือนราง นักวิชาการด้านทัศนมาตรศาสตร์ (ทัศนวิทยาศาสตร์) นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (เครื่องมือพิเศษ) นักวิชาการด้านเลนส์สายตาและเลนส์สัมผัส นักวิชาการด้านสายตาเด็กและระบบประสานงานสายตา นักวิชาการด้านสายตาผู้สูงอายุและการฟื้นฟูสภาพการเห็น อาจารย์ หรือผู้ช่วยสอนในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น
    กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ ชั้น 3 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
    รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-310-8906, 02-310-8914, www.opto.ru.ac.th, Facebook : คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร 4 ปี เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 35 คน คุณสมบัติเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. การศึกษาเน้นการป้องกันโรค การควบคุมโรค และส่งเสริมสุขภาพ เน้นศึกษาวิชาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการสาธารณสุข เป็นต้น
เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพนักวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ประจำโรงพยาบาลและคลินิกทั้งของรัฐและเอกชน หัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการด้านสุขภาพในองค์การเอกชน มูลนิธิ สมาคมและหน่วยงานอิสระต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านสุขภาพของสถานประกอบการธุรกิจบริการสร้างเสริมสุขภาพ พนักงานบริษัทเอกชนที่ผลิตและ/หรือจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือประกอบอาชีพอิสระ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข ประจำหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน นักสาธารณสุขปฏิบัติงานในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. , อบจ. และเทศบาล) นักวิจัยและวางแผนพัฒนาอนามัยชุมชนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการสาธารณสุขด้านพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน และการใช้ทรัพยากรด้านอนามัยชุมชน
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 13 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.publichealth.ru.ac.th, Facebook: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, Line Official @PHPHRU
 


คณะสื่อสารมวลชน
    หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 40 คน คุณสมบัติเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า
    เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพ หรือผู้กำกับศิลป์ในงานภาพยนตร์ ผู้ประสานงานกองถ่าย ผู้พัฒนาบทภาพยนตร์และสื่ออื่น ๆ ผู้ลำดับภาพภาพยนตร์หรือสื่อภาพเคลื่อนไหวอื่น ๆ คอลัมนิสต์หรือนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้ประกอบการด้านสื่อภาพยนตร์ ภัณฑารักษ์ด้านภาพยนตร์ ผู้จัดแสดงนิทรรศการหรือเทศกาลภาพยนตร์ ผู้ผลิตสื่อออนไลน์หรือสื่อดิจิทัล ผู้สร้างสรรค์สื่อภาพเคลื่อนไหว ผู้วิจัยสื่อภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ นักวิชาการสื่อภาพยนตร์ นักวิชาการสื่อสร้างสรรค์ และอาชีพอิสระ
    กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet
    รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-310-8979, 064-506-2172, mac.ru.ac.th, www.facebook.com/DFCRAM, คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
 

   คณะศิลปกรรมศาสตร์
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต คุณสมบัติเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า อายุ 18 ปีขึ้นไป เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา ดังนี้
    - สาขาวิชาดนตรีสากล มี 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการแต่งเพลง และกลุ่มวิชาการแสดงดนตรี รับสมัครรอบโควต้า จำนวน 60 คน ศึกษาเกี่ยวกับทักษะด้านดนตรี ทฤษฎีและการประพันธ์ดนตรี เทคโนโลยีดนตรี ประวัติศาสตร์และวรรณกรรม และดนตรีประยุกต์
    - สาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม รับสมัครรอบโควต้า จำนวน 30 คน จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต เปิดรับสมัคร 2 วิชาเอก ดังนี้
    - วิชาเอกดนตรีไทย ศึกษาเกี่ยวกับทักษะด้านดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีทั้งของไทยและเอเชีย การประพันธ์เพลงไทย
    - วิชาเอกนาฏกรรมไทย ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานแสดง ทฤษฎีนาฏกรรมทั้งของไทยและเอเชีย ประวัติศาสตร์นาฏกรรมและการละคร
    กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
    รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-310-8296 www.fa.ru.ac.th Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

   คณะวิทยาศาสตร์ 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 50 คน สาขานี้เกี่ยวข้องกับความคิดของมนุษย์ ที่ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล ศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ วิเคราะห์ถึงแก่นของปัญหา ที่มาของความคิดทางคณิตศาสตร์และเชาว์ปัญญามาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เช่น ความคิดในเรื่องตัวเลข รูปร่างการจัดหมวดหมู่ การเคลื่อนที่และความเป็นไปได้ และมีแขนงวิชาต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์จำกัด คณิตศาสตร์ เต็มหน่วย พีชคณิตนามธรรม การวิเคราะห์ โทโพโลยี เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ สามารถนำผล หลักเกณฑ์ ทฤษฎี และระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์มาใช้คำนวณวิเคราะห์ระบบในวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ นอกจากนี้ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์จำกัด และคณิตศาสตร์เต็มหน่วยยังเป็นพื้นฐานสำคัญส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉะนั้นคณิตศาสตร์จึงมีหน้าที่เป็นเครื่องมือและเป็นพื้นฐานสำคัญในแขนงวิชาอื่นด้วย
    กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
    รายละเอียด กลุ่ม Facebook : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง https://www.facebook.com/groups/514506083712044
   
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์และวิทยาการจัดการข้อมูล เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 55 คน ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสถิติและสถิติวิเคราะห์เบื้องต้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น การออกแบบการทดลอง หลักสถิติเพื่อการพยากรณ์ การจัดการข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ขั้นสูง วิทยาการจัดการข้อมูล เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ตัวแบบการบริหารโครงการ การสร้างตัวแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจำแนก การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และแบบจำลองคณิตศาสตร์การตัดสินใจเพื่อการลงทุน
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียด Facebook : ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง https://www.facebook.com/StatRam

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 50 คน ศึกษาเกี่ยวกับเคมีทั่วไป เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ ชีวเคมี เคมีสหวิทยาการ เช่น เทคโนโลยีทางชีวเคมี เคมีนิวเคลียร์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เคมีทางยา เคมีปิโตรเลียม นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
   รายละเอียด www.facebook.com/chemistryram

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 50 คน ศึกษาความรู้ด้านฟิสิกส์ สมการเชิงอนุพันธ์ กลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า ระบบพลังงานความร้อนใต้พิภพ เทคโนโลยีพลังงาน ดาราศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับฟิสิกส์เชิงคำนวณ ฟิสิกส์รังสี ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์เชิงควอนตัม นิวเคลียร์ฟิสิกส์ รังสีคอสมิก เป็นต้น
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
   รายละเอียด Facebook : Physics RU ฟิสิกส์รามคำแหง

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เปิดรับสมัครรอบโควตา จำนวน 50 คน ศึกษากระบวนวิชาพื้นฐานและประยุกต์ทางชีววิทยาในหลากหลายสาขา เช่น สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพ
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
   รายละเอียด Facebook : Bio_ram_official

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 40 คน จัดการเรียนการสอน 3 วัสดุหลัก ได้แก่ พอลิเมอร์ โลหะ และเซรามิก โดยมุ่งเน้นศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุแต่ละชนิด สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติเชิงกล กระบวนการขึ้นรูปวัสดุชนิดต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะตัวของวัสดุแต่ละประเภท
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
   รายละเอียด Facebook: ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  https://www.facebook.com/mtec.ru

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 100 คน ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตและการแปรรูปอาหารโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร เช่น การให้ความร้อน การแช่เย็น การแช่แข็ง และการทำแห้ง วิศวกรรมอาหาร เช่น พื้นฐานการคำนวณทางวิศวกรรม สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน และการทำงานของหน่วยปฏิบัติการในกระบวนการผลิต เช่น การผสม การลดขนาด การบรรจุภัณฑ์ เช่น การเลือกใช้วัสดุบรรจุ และกระบวนการบรรจุ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร เช่น การตรวจวิเคราะห์อาหารทางด้านเคมี จุลินทรีย์ และการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหาร นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร องค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
   รายละเอียด Facebook : FoodTech Ram

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 50 คน ศึกษาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้า ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแบบวิศวกรรม ระบบหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
   รายละเอียด Facebook : สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง https://www.facebook.com/profile.php?id=100070367134554&mibextid=ZbWKwL

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 30 คน ศึกษาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ การพันธุวิศวกรรม วิศวกรรมชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพทางการหมักและผลผลิต เช่น เทคโนโลยีทางเอนไซม์ เทคโนโลยีอาหารเสริมสุขภาพ ปฏิชีวนะสาร ตัวเร่งทางชีววิทยาตรงรูป เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการของเสีย การย่อยสลายและเสื่อมเสียทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและของเสีย เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช เช่น เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช พันธุศาสตร์ของพืช การปรับปรุงและเก็บรักษาพันธุ์พืช และการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
   รายละเอียด Facebook : Biotechnology Ramkhamhaeng

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครรอบโคต้า จำนวน 60 คน ศึกษาความรู้พื้นฐานที่ครอบคลุมทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ และที่มนุษย์กระทำต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม ศึกษาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม ด้านพลังงานและเทคโนโลยี วิเคราะห์วัฏจักรชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
   รายละเอียด Facebook : Environmental Science, RU

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตร เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 50 คน ศึกษาหลักพื้นฐานทางการเกษตรทั้งหลักพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ ปฐพีวิทยาทางการเกษตร การปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช การจัดการโรคพืชและการจัดการควบคุมศัตรูพืช การผลิตผักเศรษฐกิจ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการฟาร์มและเรือนเพาะชำ และการจัดการเชิงระบบเพื่อพัฒนาการเกษตร 
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
   รายละเอียด Facebook : เทคโนฯ เกษตร ม.ราม https://www.facebook.com/agritechru และเว็บไซต์ www.agritech.sci.ru.ac.th

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 50 คน ศึกษาและบูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการปรุง ผสม และพัฒนาเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่ผลิตได้และขายเป็น
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
   รายละเอียด Facebook : เคมีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ม.รามคำแหง

   หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 40 คน ศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด และการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการนวดไทย ยาสมุนไพรไทย การผลิตยาสมุนไพรไทย รวมถึงการดูแลสุขภาพมารดาและเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
   รายละเอียด Facebook : สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-310-8000 ต่อ 2618, www.sci.ru.ac.th

 

   คณะเศรษฐศาสตร์

    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาใหม่รอบโควต้า จำนวน 100 คน คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสูงกว่า
   หลักสูตรนี้มีเป้าหมายในการสร้างนักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์การเงิน พนักงานหน่วยงานภาครัฐ และพนักงานในภาคเอกชน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม และการทำงานและชีวิตประจำวัน นอกจากนั้น ผู้เรียนยังได้รับเสริมสร้างทั้ง Hard skills และ Soft skills พร้อมกิจกรรรมทางวิชาการตลอดระยะเวลาการศึกษา
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19-20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 097-092 9798, 02-310-8534, www.eco.ru.ac.th , www.facebook.com/econramkhamhaeng

 

   สถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
   - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมการสื่อสารระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 10 คน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในภาคอีสาน สำหรับการเรียนการสอนมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตาม MAGIC Core Value ได้แก่ บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะหลากหลายรอบด้าน (Multi-Skilled) สามารถประยุกต์ความรู้เข้ากับสาขาการทำงานต่าง ๆ ได้ (Adaptable) มีความคิดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global) สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ (Inspirational) และเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) โดยผสมผสานองค์ความรู้ระหว่าง สื่อมวลชนเดิมกับเทคโนโลยีการสื่อสารให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตลาดโลกในปัจจุบันและอนาคต
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพนักสื่อสารองค์กรในภาครัฐและเอกชน นักแสดง นักพากย์ นักจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักจัดกิจกรรม  (Organizer) ทั้งในสื่อใหม่ และสื่อดั้งเดิม นักออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อดิจิทัล นักถ่ายภาพ นักเขียนบทรายการโทรทัศน์ และนักสื่อสารในธุรกิจดิจิทัล
   - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครรอบโควต้า จำนวน 20 คน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในภาคอีสาน สำหรับการเรียนการสอนมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม การสร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจพหุวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 สามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนและงานในสาขาอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้จัดกลุ่มวิชาทางภาษาศาสตร์ วรรณคดี และการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน สามารถประกอบอาชีพและมีความพร้อมในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น พัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจสังคม เข้าถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในโลกที่ไร้พรมแดน ซึ่งทรัพยากรบุคคลในสาขานี้ เป็นกลุ่มบุคคลสำคัญกลุ่มหนึ่ง ที่จะเกื้อหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงให้ชาติต่อไป
   เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการทำงานหลากหลายด้าน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานฝ่ายต่างประเทศของธนาคาร เจ้าหน้าที่หน่วยงาน  กอง กรม ของกระทรวงต่าง ๆ  ที่ใช้ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษขององค์กรเอกชน พนักงานแปลเอกสาร อาชีพอิสระ อาทิ นักเขียน และนักธุรกิจ เป็นต้น
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม www.iis.ru.ac.th
 

ประกาศผลการคัดเลือกฯ รอบโควต้า วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร TCAS 2567 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่ https://tcas.ru.ac.th 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด