หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

​ม.รามคำแหง ปูเส้นทางสู่ความเป็นเลิศคณะพยาบาลศาสตร์ รับนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรก ปี 2567

วันที่เวลาโพส 05 มีนาคม 67 13:10 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
   ม.รามคำแหง ปูเส้นทางสู่ความเป็นเลิศคณะพยาบาลศาสตร์ รับนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรก ปี 2567


     สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศ โดยมีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันพี่เลี้ยง และได้รับการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) จากสภาการพยาบาล เป็นที่เรียบร้อยเตรียมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 100 คน

     อาจารย์ ดร.ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Faculty of Nursing, Ramkhamhaeng University) ได้จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุม วาระที่ 5.38 ครั้งที่ 3 /2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยใช้อาคารสองแคว 2 กองงานวิทยาเขตบางนา หรือรามฯ2 เป็นสถานที่ตั้งของคณะพยาบาลศาสตร์

     วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรสนับสนุนทางการพยาบาลและทางสุขภาพ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพทางการพยาบาลและทางสุขภาพ ตอบสนองความต้องการประเทศและโลก เพื่อให้บริการแก่สังคมทางด้านการพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนและสังคม

       อาจารย์ ดร.ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาทางด้านการบริหาร การวิจัย การบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การสร้างเสริมคุณภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการในการผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาตลอดจนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกัน       นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก และโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

        ขณะนี้ คณะพยาบาลศาสตร์มีความพร้อมในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2567 แล้ว ทั้งความพร้อมในด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลของคณาจารย์ และความพร้อมของห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฝึกทักษะทางการพยาบาล (SIMULATION SMART CRNTER) เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีความทันสมัยและได้ฝึกทดลองปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลจริงในห้องเรียน ณ อาคารสองแคว 2 วิทยาเขตบางนา

       หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567 โดยพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  มาตรฐานระดับหลักสูตรตามเกณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN – QA)  และ ข้อบังคับของสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2563      จุดเด่นของหลักสูตร จัดการศึกษาจำนวน 120 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (เรียน 4 ปี) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 480,000 บาท และคาดว่าจะเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น (เรียน 2 ปี 6 เดือน)  ในปีการศึกษา 2568
       


       ที่สำคัญหลักสูตรยังมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE (Outcome-based education) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมุ่งเน้นการวัดผลจากผลงานที่ผู้เรียนแสดงออกมา มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุด รวมทั้งมีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 13 คน ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี เรียนทั้งภาคทฤษฎี ภาคทดลอง ภาคปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเอง โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสถาบันการศึกษา ทุกสาขาวิชา


            ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
            โทร 089-465-9691 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวินันท์ นุชศิลป์)
            facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด