หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

พบกับการเรียนรู้แบบไม่เหมือนใคร! มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดตัวหลักสูตรใหม่ 9 ด้านที่จะเปลี่ยนโลกของคุณ !!

วันที่เวลาโพส 02 เมษายน 67 13:18 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
   พบกับการเรียนรู้แบบไม่เหมือนใคร! มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดตัวหลักสูตรใหม่ 9 ด้านที่จะเปลี่ยนโลกของคุณ !!


       แอดมินมีข่าวสุดเจ๋งมาฝากกัน! มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการพลิกโฉมหลักสูตรใหม่ถึง 9 ด้านที่ทันสมัยสุดๆ! ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ศิลปะ หรือแม้กระทั่งนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่นี่เตรียมพร้อมสร้างสรรค์นักศึกษาให้ทันในยุคดิจิทัล! พร้อมแล้วหรือยังที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใคร? ไปดูกันเลยว่าหลักสูตรใหม่เหล่านี้มีอะไรบ้าง ไปดู !!!

 1. หลักสูตร ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่
     " สอนด้วยเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ก้าวสู่โลกดิจิทัลด้วยความมั่นใจ "
 • ประกอบด้วยสาขา
  • 1. แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  • 2. คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.)
  • 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.)
  • 4. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  • 5. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (วท.บ.)
 
 1. หลักสูตร ด้านธุรกิจและผู้ประกอบการยุคใหม่
     “เพิ่มโอกาสการทำงาน ให้ก้าวทันธุรกิจยุคดิจิทัล "
 • ประกอบด้วยสาขา
  • 1. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.)
  • 2. การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
  • 3. การบัญชี (บช.บ.)
  • 4. การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (บธ.บ.)
  • 5. ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.)
  • 6. การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)
  • 7. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (บธ.บ.)
  • 8. นวัตกรรมทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน (ศ.บ.)
  • 9. นวัตกรรมการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
 
 1. หลักสูตร ด้านครุศาสตร์และการศึกษา
" สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล "
 • ครูสอนด้านภาษาและสังคม
  • การประถมศึกษา (ค.บ.)
  • การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
  • จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ.)
  • พลศึกษา (ค.บ.)
  • ภาษาไทย (ค.บ.)
  • ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
  • สังคมศึกษา (ค.บ.)
  • นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.)
  • ศิลปศึกษา (ค.บ.)
  • ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.)
  • ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.)
 • ครูสอนด้านวิทย์-คณิต
  • วัดผลการศึกษาและการสอนคณิตศาสตร์ (ค.บ.)
  • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.)
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
  • คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
  • ชีววิทยา (ค.บ.)
 
 1. หลักสูตรด้านภาษา การสื่อสาร และการบันเทิงแห่งยุค
    " ความรู้กว้างไกล สื่อสารได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด ทั้งภาษาและธุรกิจการบันเทิง "
 • ประกอบด้วยสาขา
  • 1. ภาษาจีน (ศศ.บ.)
  • 2. ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
  • 3. ภาษาไทย (ศศ.บ.)
  • 4. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ.)
   • (แขนงวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี)
   • (แขนุงวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
  • 5. การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.)
  • 6. บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิ่ง (นศ.บ.)
  • 7. ภาพยนตร์ (นศ.บ.)
  • 8. การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ (นศ.บ.)
 
 1. หลักสูตรด้านการพัฒนาสังคม การเมือง และการปกครอง
     " ก้าวสู่การบริหารจัดการยุคใหม่ในภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยศาสตร์การปกครองที่ทันสมัย "
 • ประกอบด้วยสาขา
  • 1. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
  • 2. รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
  • 3. นิติศาสตร์ (น.บ.)
 
 1. หลักสูตร ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ
     " เรียนรู้และสรรค์สร้างผลงานและความบันเทิงผ่านศาสตร์ และศิลป์กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมเป็นมืออาชีพ "
 • ประกอบด้วยสาขา
  • 1. ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.)
  • 2. ดนตรีไทย (ดศ.บ.)
  • 3. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
   • การผลิตดนตรี (ทล.บ.)
  • 4. นาฏยศาสตร์และการแสดง (ศป.บ.)
  • 5. ครีเอทีฟกราฟิก (ศป.บ.)
 1. หลักสูตร ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
     “สร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตอบสนองควาก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
 • ประกอบด้วยสาขา
  • 1. เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน (อส.บ.)
  • 2. วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)
  • 3. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (วศ.บ.)
  • 4. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน (วศ.บ.)
  • 5. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.)
   1. (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ)
   2. (แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า)
   3. (แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์)
  • 6. การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ทล.บ.)
 
 1. หลักสูตร ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
     " การประยุกต์ศาสตร์ให้สนุก สร้างทักษะรองรับการประกอบอาชีพแห่งอนาคต "
 • ประกอบด้วยสาขา
  • 1. เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
  • 2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  • 3. เทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)
  • 4. การประกอบและบริการอาหาร (วท.บ.)
  • 5. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
 
 1. หลักสูตร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     " ศาสตร์แห่งสุขภาพในยุคศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์อาชีพที่ขาดแคลนตามความต้องการชาติ "
 • ประกอบด้วยสาขา
  • 1. การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
  • 2. เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)
  • 3. วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม (วท.บ.)
  • 4. อาชีวอนามั้ยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  • 5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.)
  • 6. สมุนไพรและกัญชาศาสตร์ (วท.บ.)
  • 7. เทคโนโลยีสุขภาพ (วท.บ.)
  • 8. ชีววิทยาการแพทย์ (วท.บ.)
  • 9. สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)
 
      และนี่ก็คือทั้งหมดกับ 9 ด้านหลักสูตรใหม่สุดทันสมัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดรับสมัคร อย่าลืมว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมักนำพาโอกาสใหม่ๆ มาให้ ถ้าน้องๆกำลังมองหาเส้นทางที่ไม่เหมือนใคร บางทีหนึ่งในหลักสูตรเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสู่อนาคตของน้องๆก็ได้! มาตั้งตารอดูความเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นผจญภัยกับ 9 ด้าน หลักสูตรสุดทันสมัยที่กำลังจะเปลี่ยนโลกการศึกษาของน้องๆที่นี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
    สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ : คลิกที่นี่ 
    โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715,1717, 1718, 1719, 1998
    Facebook :  WWW.FACEBOOK.COM/BSRUADMISSION
 


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด