หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

5 หลักสูตรสุดปังของคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่เวลาโพส 14 พฤษภาคม 67 13:46 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ตาล AP
    5 หลักสูตรสุดปังของคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

            คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา UNWTO.TedQual จากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษานี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก 
 
            คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร     สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ
หลักสูตรถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สนุกกับการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์จริงทั้งในและต่างประเทศ ติดอาวุธด้วยภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC และภาษาต่างประเทศอื่นอีก 1 ภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานในระดับนานาชาติ เสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการแบบมืออาชีพ 
 


    รายวิชาสุดจึ้ง 
     1.การจัดนำเที่ยวต่างประเทศ 
“การเดินทางสู่โลกกว้าง คือการสร้างโอกาสที่เหนือกว่า” 
เรียนรู้ทุกขั้นตอนของการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวและบริการนักท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ ตามความสนใจของผู้เรียน 
 
     2.นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  
“ทุกความสำเร็จของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ กำหนดได้ด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ” 
เรียนรู้กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและการบริการ การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างสินค้าและบริการการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สู่ตลาด 
 


    สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม


    หลักสูตรการจัดการการโรงแรม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจโรงแรมในการแก้ปัญหาการทำงานได้ รวมถึงผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคมที่จำป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต 
 


    รายวิชาสุดจึ้ง 
     1. การจัดการธุรกิจสปา
ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม เรียนรู้วิธีการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด เทคนิคการขาย และการให้บริการ ศึกษาดูงานจริงนอกสถานที่ 
 
     2. เบเกอรี่เบื้องต้น
เรียนรู้เทคนิคในการทำขนมอบมากมายหลากหลายประเภทกับกูรูทางด้านเบเกอรี่  
     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน


     เรียนรู้การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพครบทุกสายงานในธุรกิจการบิน ฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการสนามบินและเครื่องบินจำลองที่ทันสมัย ศึกษาดูงานธุรกิจการบินทั้งในและต่างประเทศ ปฏิบัติงานจริงกับสายการบินและองค์กรชั้นนำระดับโลก เพิ่มโอกาสในการทำงานด้วยทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริการภาคพื้นของสายการบิน พนักงานสำรองบัตรโดยสาร พนักงานให้บริการในท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ พนักงานในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการบริการอีกมากมาย 
 


    รายวิชาสุดจึ้ง  
     1. การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน (In-flight Service Management) 

ระบบการจัดการงานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินหลักการและกระบวนการบริการบนเที่ยวบิน การดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติสำหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การสื่อสารและมารยาทที่เหมาะสมในการให้บริการบนเครื่องบิน การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในการให้บริการบนเที่ยวบิน ฝึกปฏิบัติในเครื่องบินจำลอง Airbus A330 NEO เครื่องบินรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมของสายการบิน 
     2. การจัดการงานบริการภาคพื้น (Ground Service Management) 
ศึกษาระบบการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นของสายการบินและท่าอากาศยาน การตรวจรับบัตรโดยสาร การตรวจเอกสารการเดินทาง การดูแลผู้โดยสารพิเศษ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภาคพื้น วิธีการสำรองที่นั่งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นในห้องสนามบินจำลอง และศึกษาดูงานท่าอากาศยานนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ   
      สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่รู้ลึก รู้จริงด้านการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ผู้เรียนจะได้ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและบริหารจัดการงานอีเว้นท์เพื่อก้าวสู่การเป็นตัวจริงในวงการอีเว้นท์ พร้อมเรียนรู้กระบวนการการออกแบบและการผลิตงานอีเว้นท์ทุกรูปแบบ และลงมือปฏิบัติงานจริงในรายวิชาสุดทันสมัย เช่น การออกแบบและการผลิตงานอีเว้นท์ การจัดการระบบแสง เสียง และภาพสำหรับงานอีเว้นท์ การจัดการงานคอนเสิร์ตและงานเทศกาลดนตรี เทคโนโลยีสำหรับการออกแบบและการผลิตงานอีเว้นท์ การจัดการศิลปินสำหรับงานอีเว้นท์ และการบริหารโครงงานการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้ฝึกประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการอีเว้นท์ (UTCC Event Lab) ด้วยอุปกรณ์ระบบแสง เสียง และภาพมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนเพิ่มศักยภาพด้วยการฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทอีเว้นท์ชั้นนำทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 


 
    รายวิชาสุดจึ้ง  
     1. การจัดการงานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี

     งานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และสภาพแวดล้อมในการจัดงาน การวางแผนและการจัดทำข้อเสนอการจัดงาน คอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี การออกแบบและสร้างสรรค์งานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี การตลาดเชิงประสบการณ์สำหรับงานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี  การจัดสรรงบประมาณ การจัดหาผู้สนับสนุนการจัดงาน การประสานงานและติดต่อซัพพลายเออร์ การวางแผนกำลังคน การคัดเลือกและการจัดการสถานที่ การออกแบบแผนผังการจัดงานและรูปแบบเวทีการแสดงกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด
 
      2. การจัดการระบบแสง  เสียง และภาพสำหรับงานอีเว้นท์ 
     แนวคิดเกี่ยวกับระบบแสง เสียง  และภาพสำหรับงานอีเว้นท์  หลักการและกระบวนการทำงานของระบบแสง เสียง และภาพ  อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับ ระบบแสง เสียง และภาพในงานอีเว้นท์การออกแบบระบบแสง เสียง และภาพ การเลือกใช้ รูปแบบระบบแสง เสียง และภาพ สำหรับงานอีเว้นท์ประเภทต่าง ๆโครงสร้างระบบแสง เสียง และ ภาพในงานอีเว้นท์ การติดตั้งและ ควบคุมระบบแสง เสียง และภาพการใชเ้ทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์กราฟิกในการออกแบบระบบแสง เสียงและภาพ สำหรับงานอีเว้นท์
      สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร  
     หลักสูตรที่ครอบคลุมครบทุกสกิลการทำอาหารอย่างมืออาชีพ พร้อมเสริมสกิลการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มความหลากหลาย สามารถต่อยอดอาชีพต่างๆ ในอนาคตได้ โดยความรู้และทักษะทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะได้ เรียนกับ“ตัวท็อป” สุดยอดเชฟที่มีชื่อเสียงมากมายในวงการอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาหาร ที่ให้เทคนิคจากประสบการณ์ตรง เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้และได้รับเทคนิคในการทำอาหารอย่างลึกซึ้ง ใน ห้องแล็บ“สุดว้าว” โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหารและธุรกิจภัตตาคาร ที่รองรับครัวทุกรูปแบบ ซึ่งมีอุปกรณ์ให้ครบครัน พร้อมทั้งวัตถุดิบคุณภาพสูง เพื่อให้ได้เรียนรู้อย่างครอบคลุม ด้วย รายวิชา“สุดจึ้ง” ที่ไม่ได้เรียนแค่การทำอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรียนรู้ไปถึงการออกแบบสร้างสรรค์รายการอาหาร และการประกอบธุรกิจ ทำให้มีสกิลหลายด้าน ที่จะสามารถต่อยอดอาชีพต่างๆ แถมยังมีพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร และโรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 


    รายวิชา“สุดจึ้ง” 
    1. การประกอบอาหารตะวันตก (Western Cuisine) เรียนรู้วัฒนธรรมและเทคนิคการประกอบอาหารตะวันตกจากเชฟมืออาชีพ พร้อมรังสรรค์อาหารในรูปแบบ “Chef Table” และบริการแก่ลูกค้าเสมือนปฏิบัติงานในร้านอาหารตะวันตก 
     2. ศิลปะการตกแต่งอาหารและการถ่ายภาพ (Food Decoration Arts and Photography)
เรียนรู้หลักการและพัฒนาทักษะการเป็น Food Stylist พร้อมทั้งเทคนิคการตกแต่งจานอาหาร และการสร้างเรื่องราว (Content) ให้แก่รายการอาหาร ฝึกถ่ายภาพอาหารและการโฆษณา 
 


    สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อที่คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 
    Facebook: คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    LINE Official : @utcccare  
    เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/admission หรือติดต่อ 
    ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์) ชั้น 2 
    โทร 02-6976969
 เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00  น.
 
 


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด