หน้าแรก บัญชี ดาวน์โหลด

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

วันที่เวลาโพส 08 กุมภาพันธ์ 60 10:02 น.
อ่านแล้ว 0
P' ก๊อตจิ AdmissionPremium
UploadImage

          เมื่อต้นปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 7 ฉบับ อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวบางฉบับไม่ได้กำหนดให้ถือปฏิบัติสำหรับกิจการทุกประเภท จึงได้จัดทำคำชี้แจงเพื่อให้ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

ท่านสามารถ Download เอกสารต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้ 
 
คำชี้แจง Click
ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต TH&EN  (PDF) Click
ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต TH&EN (Word) Click

 

ที่มา : สภาวิชาชีพทางบัญชีนพระราชูปถัมภ์

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด