หน้าแรก บัญชี ข่าว/บทความ

มหาวิทยาลัยช่วยนศ. ลดค่าใช้จ่าย ช่วงโควิด-19

วันที่เวลาโพส 14 เมษายน 63 19:27 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremium

ทปอ. แจ้งมาตรการเยียวยาสังคมและอุดมศึกษา วงเงิน 4 พันล้านบาท พร้อม 52 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเตรียมขานรับนโยบายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ และ โควิด-19 เริ่มเทอมแรกของปี 2563 โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือแตกต่างกันตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ จึงขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว.ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจในช่วงนี้

โดยเฉพาะการพิจารณาลดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่างๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้เป็นกรณีพิเศษ พร้อมออกมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือนักศึกษา ล่าสุดมี 52 มหาวิทยาลัยพร้อมใจตอบรับนโยบายในการพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 เช่น ลดค่าลงทะเบียนเรียน ขยายระยะเวลาการชำระค่าเทอม ลดหรือคืนค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ รวมถึงจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา อาทิเช่น


สจล. คืนเงินหอพัก+ผ่อนผันเวลาการชำระ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ผ่อนผันเวลาการชำระค่าเทอม และประกาศคืนค่าหอพัก 2 เดือน คืนค่าน้ำ 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.ถึงวันที่ 15 พ.ค.63 และได้ยกเว้นค่าเช่า 2 เดือนให้กับร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ และผู้ประกอบการในเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563

มช. ลดค่าเทอม/ค่าหอพัก+ตั้งกองทุนช่วยเหลือ+ให้เงินค่ารักษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) แจ้งลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 นี้เป็นต้นไป พร้อมกับจัดตั้งกองทุนมช.250 ล้านบาท และให้เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินสิทธิ

มธ. ให้ทุน+ขยายเวลาชำระค่าเทอม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา 5,000 ทุนรวม 15 ล้านบาท และขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าเทอมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 หรือ 9 สิงหาคม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลดค่าเช่าหอพัก 50% และคืนเงินค่าหอพัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้นักศึกษาแบ่งจ่ายและคืนค่าเทอม

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คืนเงินค่าหอพัก

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งกองทุนช่วย 5,000 บาทต่อทุน​​

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทั้งให้ยืมและให้เปล่า 

มก. ให้ทุน+ผ่อนชำระค่าเทอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ผ่อนผันระยะเวลาการชำระและแบ่งชำระการจ่าย จัดสรรทุนทำงานและทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่อนผันระยะเวลาชำระและลดค่าเทอม 

มทร.พระนคร ลดค่าเทอม 20%+ช่วยค่ารักษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ตามคำสั่งแพทย์ตามที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง หากตรวจพบเชื้อและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเกินกว่าสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่นักศึกษามีอยู่ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 10,000 บาท

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา - ลดค่าเทอม 20%
โดยนศ.สามารถขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ 20% ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - ลดค่าเทอม 10-15%
และมีมาตรการอื่นที่จะช่วยนักศึกษา เช่น ให้นักศึกษาทำงานพิเศษเพื่อมีรายได้

มหาวิทยาลัยนเรศวร / มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยศิลปากร / มหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั้ง 4 สถาบันให้นักศึกษาผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าเทอม และตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ลดค่าบำรุงการศึกษา 15-25% 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ทุกวิทยาเขต) ลดค่าบำรุงการีศึกษา 25% สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับทุน และลด 15% สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาไม่เกิน 50%

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ให้ผ่อนจ่ายค่าเทอม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถผ่อนผันชำระค่าเทอม หรือชำระค่าเทอมล่าช้าได้ถึงวันที่ 25 เมษายน และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสามารถแสดงหลักฐานขอเลื่อนชำระค่าเทอมภาคปลายปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ - คืนค่าบำรุงการศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ คืนค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 โดยปริญญาตรีลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ 30% ปริญญาโท-เอก ลดค่าบำรุงการศึกษา 2,000 บาท พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่อนผันค่าเทอม 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ลดค่าบำรุงการศึกษา 25%
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ลดค่าบำรุงการีศึกษาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 25% และสามารถขอผ่อนชำระค่าเทอมได้ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มีมาตรการเยียวทั้งนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- นักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 จะได้รับเงินชดเชย 25% ของค่าบำรุงการศึกษา
- นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคพิเศษ หรือ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จะได้รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 50%
- นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาค 1/2563 จะได้รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 25%
- นักศึกษาหอพักที่ย้ายออกชั่วคราวตามประกาศหอพักวันที่ 23 มีนาคม 2563 จะได้รับการยกเว้นค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนเมษายน 2563

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คืนค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับป.ตรี 25% และลดค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับป.ตรี 30%

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ลดค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน จำนวน 3,100 บาท ปรับลดค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน 15% ผ่อนผันระยะเวลาการชำระ และ การแบ่งจ่ายชำระ

ปล. ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27/04/2563 โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากแต่ละสถาบันอีกครั้ง


นอกเหนือจากรายชื่อสถาบันข้างต้น เชื่อว่ายังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่อยู่ในช่วงพิจารณาลดค่าเทอมและเตรียมมาตรการอื่นๆ ให้เหมาะสม ยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยนะจ๊ะน้องๆขอบคุณข้อมูลจาก
มช. ตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  
จดหมายแจ้งสื่อมวลชน จาก ทปอ
กรุงเทพธุรกิจ 
ไทยรัฐ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด